SFS 2016:1366 Förordning om ändring i förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare

161366.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:521) om
statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för
asylsökande och vissa nyanlända invandrare;

utfärdad den 22 december 2016.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2015:521) om statsbidrag till

särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invand-
rare ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 a §

När det gäller statsbidrag som fördelas av Folkbildningsrådet ska

Folkbildningsrådet informera länsstyrelserna om var de verksamheter som
statsbidraget lämnas för ska bedrivas och hur många personer som förväntas
delta i respektive verksamhet.

När det gäller statsbidrag som lämnas till idrottens studie-, bildnings- och

utbildningsverksamhet ska Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna informera
länsstyrelserna om var de verksamheter som statsbidraget lämnas för ska
bedrivas och hur många personer som förväntas delta i respektive verksam-
het.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2016:1366

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016