SFS 2016:1367 Förordning om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

161367.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till allmänna samlingslokaler;

utfärdad den 22 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till allmänna

samlingslokaler och i vissa fall till utomhusmiljöer i nära anslutning till
sådana lokaler. Med allmän samlingslokal avses i denna förordning en lokal
som på en ort hålls öppen och tillgänglig för föreningslivets möten, studie-
verksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller
någon annan liknande verksamhet.

Bidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel.

2 §

Boverket prövar frågor om och betalar ut statsbidrag enligt denna för-

ordning.

Syftet med statsbidraget

3 §

Syftet med statsbidraget till allmänna samlingslokaler är främst att bidra

till att tillgodose

� föreningslivets behov av lokaler för sin verksamhet och för att förverk-

liga centrala demokratiska mål i samhället,

� kulturlivets behov av lokaler både för att sprida kultur och för skapande

aktiviteter, och

� spontana behov av lokaler för debatt och fritidssysselsättningar utanför

det organiserade föreningslivet.

Bidragsformer

4 §

Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas i form av investeringsbi-

drag och verksamhetsutvecklingsbidrag.

Mottagare av statsbidrag

5 §

Investeringsbidrag får lämnas till sådana aktiebolag, stiftelser eller för-

eningar som

1 Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:83.

SFS 2016:1367

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

2

SFS 2016:1367

1. arbetar på lokal nivå utan vinstsyfte,
2. är fristående från en kommun eller kommunala företag, och
3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om

jämställdhet mellan könen och förbud mot diskriminering.

För bidrag till en förening krävs även att den är demokratiskt uppbyggd.
Verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 13 § första stycket 1 eller 2 får läm-

nas till sådana aktiebolag, stiftelser eller föreningar som tillhandahåller all-
männa samlingslokaler och som uppfyller de förutsättningar som anges i för-
sta och andra styckena. Verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 13 § första
stycket 3 får lämnas till riksorganisationer som organiserar sådana aktiebolag,
stiftelser eller föreningar.

6 §

Statsbidrag får inte lämnas till en sökande som har skulder för svenska

skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation
eller försatt i konkurs.

Fördelning av statsbidrag

7 §

Boverket ska prioritera de ansökningar om investerings- eller verksam-

hetsutvecklingsbidrag som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla syftet
med statsbidraget enligt 3 §.

Boverket ska särskilt prioritera de ansökningar som gäller allmänna sam-

lingslokaler i socioekonomiskt utsatta bostadsområden, främst i storstäderna,
och lokaler för ungdomar.

Vid bedömningen av vilka bostadsområden som är socioekonomiskt utsatta

ska hänsyn tas till förvärvsfrekvensen i området, till andelen mottagare av för-
sörjningsstöd och till andelen elever som avslutat årskurs 9 utan behörighet
till något av gymnasieskolans nationella program.

Bestämmelser om investeringsbidrag

8 §

Med investeringsbidrag avses i denna förordning bidrag för

1. köp,
2. ny- eller tillbyggnad,
3. ombyggnad eller standardhöjande reparationer som inte är av ringa om-

fattning, eller

4. tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionsnedsättning.
För bidrag för en åtgärd enligt första stycket 1, 2 eller 3 krävs att kommu-

nen lämnar ekonomiskt eller likvärdigt bidrag som motsvarar minst 30 pro-
cent av det bidragsunderlag enligt 11 § som berättigar till det statliga bidraget.

Förutsättningar för investeringsbidrag

9 §

För att få investeringsbidrag krävs att

1. det finns ett varaktigt behov av en allmän samlingslokal på orten,
2. lokalen kommer att fylla skäliga krav på god standard,
3. lokalen kommer att hållas tillgänglig för varje organisation eller grupp

med organiserad verksamhet som är verksam inom orten och att detta sker
opartiskt, i skälig omfattning och på skäliga villkor,

4. lokalen har eller förväntas få en allsidig användning, och
5. det finns goda ekonomiska förutsättningar att driva och förvalta lokalen.

background image

3

SFS 2016:1367

10 §

Investeringsbidrag för ett köp som är fullbordat när en ansökan om bi-

drag prövas lämnas endast om sökanden haft synnerliga skäl för att genom-
föra köpet före bidragsbeslutet. På samma sätt lämnas investeringsbidrag för
en ny-, till- eller ombyggnad som har påbörjats när en ansökan om bidrag prö-
vas endast om sökanden haft synnerliga skäl för att påbörja arbetena före bi-
dragsbeslutet.

Bidragsunderlag

11 §

Investeringsbidrag för sådana åtgärder som avses i 8 § första stycket 1

eller 2 beräknas utifrån ett bidragsunderlag som motsvarar kostnaden för en
åtgärd av den allmänna samlingslokalens ytor upp till högst 1 000 kvadratme-
ter och som är skälig med hänsyn till projektets art och omfattning. För
sådana åtgärder som avses i 8 § första stycket 3 beräknas bidraget utifrån ett
bidragsunderlag som är skäligt med hänsyn till projektets art och omfattning.

I bidragsunderlaget får det även räknas in kostnader för
1. utrymmen för ungdomsverksamhet om de inryms i samma byggnad,
2. utrymmen för den allmänna samlingslokalens skötsel, och
3. konstnärlig utsmyckning som uppgår till högst en procent av bidrags-

underlaget.

Om det finns särskilda skäl får kostnader för konstnärlig utsmyckning eller

anskaffning av inventarier som sammanlagt uppgår till högst fem procent av
bidragsunderlaget räknas in i underlaget.

Bidragets storlek

12 §

Investeringsbidrag enligt 8 § första stycket 1, 2 eller 3 får lämnas med

ett belopp som uppgår till högst 50 procent av bidragsunderlaget enligt 11 §.

Investeringsbidrag enligt 8 § första stycket 4 får lämnas till hela kostnaden,

dock högst med 200 000 kronor. En förutsättning är att kostnaden för en
sådan anpassning inte ingår i bidragsunderlaget för någon annan åtgärd som
det lämnas bidrag för enligt denna förordning.

Bestämmelser om verksamhetsutvecklingsbidrag

13 §

Med verksamhetsutvecklingsbidrag avses i denna förordning bidrag

för att

1. anpassa en allmän samlingslokal, eller utomhusmiljön i nära anslutning

till lokalen, till ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet,

2. stimulera sådan verksamhet och i sådan lokal som avses i 1, eller
3. utveckla ungdomars mötesformer inom kultur- och fritidsområdet.
Det bidrag som lämnas enligt första stycket 3 får inte användas i verksam-

het som består i att erbjuda varor eller tjänster på en marknad.

Förutsättningar för verksamhetsutvecklingsbidrag

14 §

För att få verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 13 § första stycket 1

eller 2 krävs att det finns ett behov på orten av att möta eller stimulera ung-

background image

4

SFS 2016:1367

domars engagemang inom kultur- och fritidsområdet samt att kraven enligt
9 § 1�5 är uppfyllda.

Bidragets storlek

15 §

Verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 13 § får lämnas till hela kostna-

den. En förutsättning för bidrag enligt 13 § första stycket 1 är att kostnaden
för en sådan anpassning inte ingår i bidragsunderlaget enligt 11 § för någon
annan åtgärd som det lämnas bidrag för enligt denna förordning.

Gemensamma bestämmelser om förfarandet i bidragsärenden

Ansökan

16 §

En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Boverket.

En ansökan om investeringsbidrag ska innehålla en plan för lokalernas

användning. Sökanden ska även lämna en långtidsbudget när Boverket begär
det för prövning av ansökan.

Tillsammans med en ansökan om verksamhetsutvecklingsbidrag enligt

13 § första stycket 1 eller 2 ska sökanden lämna ett yttrande från kommunen
om behovet på orten av att möta eller stimulera ungdomars engagemang inom
kultur- och fritidsområdet. Sökanden ska även lämna en plan för lokalernas
användning när Boverket begär det för prövning av ansökan.

Beslut om statsbidrag

17 §

Boverkets beslut att bevilja investeringsbidrag eller verksamhets-

utvecklingsbidrag får förenas med villkor.

Vid ett beslut att bevilja statsbidrag till ett byggnadsprojekt enligt 8 § eller

13 § första stycket 1 ska den sökande utföra projektet inom den tid som
Boverket beslutar och iaktta vad verket i övrigt beslutar om projektets ut-
förande.

Utbetalning av statsbidrag

18 §

När en redovisning enligt 21 § har lämnats ska Boverket besluta slut-

ligt om bidragets storlek och om utbetalning.

Verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 13 § första stycket 2 och 3 får dock

betalas ut i sin helhet i samband med beslutet om bidrag.

19 §

Boverket ska besluta att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska be-

talas ut, om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre finns.

Besiktning

20 §

När ett byggnadsprojekt enligt 8 § har färdigställts ska byggnaden be-

siktas. Boverket får besluta att även ett färdigställt byggnadsprojekt enligt
13 § första stycket 1 ska besiktas. Den sökande är skyldig att hålla byggnaden
tillgänglig för besiktning. Besiktning sker på den sökandes bekostnad genom
en besiktningsman som Boverket godkänt.

background image

5

SFS 2016:1367

Redovisning

21 §

Den som har beviljats investeringsbidrag till ett byggnadsprojekt enligt

8 § eller verksamhetsutvecklingsbidrag enligt 13 § första stycket 1 ska till
Boverket lämna en fullständig redovisning av kostnaderna för projektet.

Den som har beviljats annat verksamhetsutvecklingsbidrag ska lämna en

slutredovisning av projektet till Boverket i enlighet med vad verket beslutar.

22 §

Boverket ska senast den 15 april varje år till regeringen lämna en sam-

manfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och, om möjligt, ge
en samlad bedömning av bidragets effekter i förhållande till syftet med bidra-
get.

�&terbetalning och återkrav

23 §

Om ett statsbidrag har betalats ut är mottagaren av ett bidrag återbetal-

ningsskyldig om

1. mottagaren genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har föror-

sakat att bidrag felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt belopp,

2. bidraget i annat fall felaktigt har lämnats eller lämnats med för högt

belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,

3. lokalen utan medgivande av Boverket upphör att vara en allmän sam-

lingslokal innan 10 år gått från den dag då ansökan om bidrag enligt 8 § eller
13 § första stycket 1 gavs in till verket,

4. villkoren för bidraget inte har följts, eller
5. mottagaren inte har lämnat en redovisning som avses i 21 § eller lämnat

en redovisning som har väsentliga brister.

24 §

Om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 23 §, ska Bover-

ket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget.

Om det finns särskilda skäl för det, får Boverket besluta att helt eller delvis

avstå från återkrav.

Bemyndigande

25 §

Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förord-

ning.

�verklagande

26 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 19 § får
dock inte överklagas.

background image

6

SFS 2016:1367

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.
2. Bestämmelsen i 22 § om skyldigheten att lämna en redogörelse tillämpas

första gången 2018.

3. Genom förordningen upphävs förordningen (1996:1593) om bidrag till

allmänna samlingslokaler.

4. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för statsbidrag som avser

tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)