SFS 2016:1368 Förordning om extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter

161368.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om extraordinärt anpassningsstöd till
mjölkproducenter;

utfärdad den 22 december 2016.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Bestämmelserna i denna förordning kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den

17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jord-
bruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72,
(EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den

17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den
gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar
(EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG)
nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008,

3. kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1613 av den 8 septem-

ber 2016 om extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter och jordbru-
kare inom andra djurhållningssektorer,

4. förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknads-

reglering av jordbruksprodukter.

2 §

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förutsättningar för stöd

3 §

Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas till

jordbrukare som producerar komjölk och som deltar i något av följande kvali-
tetsprogram: Arlagården, Gefleortens gårdsprogram, Krav, Norrgården,
Svenskt Sigill och Skånemejeriers gårdscertifiering.

4 §

Stöd lämnas med ett visst belopp per kilogram mjölk för den mängd

mjölk som levererats till mejeri eller sålts direkt under 2016.

5 §

Stöd betalas inte ut med lägre belopp än 1 000 kronor per betalningstill-

fälle.

6 §

Ansökan om stöd eller om utbetalning av stöd ska ges in till Statens

jordbruksverk.

SFS 2016:1368

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

2

SFS 2016:1368

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Bemyndiganden

7 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om det belopp som avses i 4 §.

8 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna

förordning.

Uppgifter om stöd

9 §

Jordbruksverket ska fullgöra den uppgiftsskyldighet som föreskrivs i

artikel 3 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1613.

�verklagande

10 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2017.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2017.
3. Den upphävda förordningen ska dock fortsätta att gälla för stöd som har

beviljats före utgången av 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)