SFS 2016:1369 Förordning om ändring i förordningen (2015:504) om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb

161369.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:504) om
statsbidrag för utbildning som kombineras med
traineejobb;

utfärdad den 22 december 2016.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2015:504) om stats-

bidrag för utbildning som kombineras med traineejobb samt 1, 2, 5 och 6 §§
ska ha följande lydelse.

Förordning om statsbidrag för utbildning som kombineras med
traineejobb eller annat arbete

1 §

1

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utbild-

ning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Syftet
med bidraget är att sådan utbildning ska kunna kombineras med traineejobb
eller leda till kompetens för en tillsvidareanställning för en person som har en
tidsbegränsad anställning inom äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

2 §

2

Statsbidrag får lämnas till en kommun för utbildning som motsvarar

kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå om utbildningen

1. riktar sig till den som har fyllt 20 år,
2. bedrivs som deltidsstudier och kombineras med ett traineejobb enligt

förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd, och

3. syftar till att ge deltagaren kompetens för anställning inom trainee-

jobbets yrkesområde.

Statsbidrag får även lämnas till en kommun för utbildning som motsvarar

kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå om utbildningen

1. riktar sig till personer som har en tidsbegränsad anställning inom äldre-

omsorgen eller hälso- och sjukvården, och

2. syftar till att ge deltagarna kompetens för en tillsvidareanställning inom

äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården.

För utbildning som avses i första eller andra stycket ska bestämmelserna

om kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i skollagen (2010:800),
förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och andra författningar tilläm-
pas, med undantag av bestämmelserna om behörighet och urval. När det gäl-

1 Senaste lydelse 2016:763.

2 Senaste lydelse 2016:763.

SFS 2016:1369

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

2

SFS 2016:1369

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

ler studiestöd finns det särskilda bestämmelser om utbildningen i studiestöds-
förordningen (2000:655).

5 § Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk. Av ansökan ska det
framgå hur många årsstudieplatser eller deltagarplatser i heltidsutbildning
som utbildningen sammanlagt ska omfatta och vilket yrkesområde utbild-
ningen ska avse.

Av en ansökan om bidrag enligt 2 § första stycket ska det dessutom framgå
1. hur utbildningen har planerats och hur den ska kunna kombineras med

sådant arbete som avses i 2 § första stycket,

2. om två eller flera kommuner samverkar om utbildningen, och
3. vilket behov som finns av utbildningen.
Till en ansökan om bidrag enligt 2 § första stycket ska det bifogas ett ytt-

rande från Arbetsförmedlingen om utbildningens relevans utifrån förutsedda
behov på den lokala arbetsmarknaden och det funktionella arbetsmarknads-
området.

6 § Statens skolverk prövar frågor om och betalar ut statsbidraget.

I ett beslut om att bevilja bidrag ska villkoren för bidrag enligt 2 § första

eller andra stycket anges. Beslutet får förenas med ytterligare villkor som
också ska framgå av beslutet.

Denna förordning träder i kraft den 27 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)