SFS 2016:1371 Förordning om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

161371.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:937) om
statsbidrag för regional yrkesinriktad
vuxenutbildning;

utfärdad den 22 december 2016.

Regeringen föreskriver att 20 och 33 §§ förordningen (2016:937) om stats-

bidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning ska ha följande lydelse.

20 §

Ytterligare villkor som ska vara uppfyllda för att få statsbidrag enligt

denna förordning är följande:

1. minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av

utbildningen i syfte att öka utbildningsutbudet för enskilda och tillgodose be-
hoven på hela arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna,

2. de samverkande kommunerna ska sammantaget finansiera utbildning

som motsvarar utbildning enligt denna förordning av minst samma omfatt-
ning i årsstudieplatser som den utbildning som bidraget lämnas för,

3. sammansättningen av utbildningen ska planeras efter samråd med före-

trädare för arbetsgivare, organisationer eller andra sammanslutningar som är
verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kom-
munerna,

4. utbudet ska planeras efter samråd med
a) den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen en-

ligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, lagen
(2002:34) om samverkansorgan i länen eller förordningen (2007:825) med
länsstyrelseinstruktion, och

b) Arbetsförmedlingen,
5. de samverkande kommunerna ska
a) visa på ett behov av utbildningen,
b) erbjuda en möjlighet till validering, och
c) erbjuda studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genom-

förandet av utbildningen ta till vara elevens tidigare förvärvade kunskaper
och kompetens.

Undantag från villkoret om samverkan mellan minst tre kommuner i första

stycket 1 får medges om det finns synnerliga skäl.

Villkoret i första stycket 2 gäller inte lärlingsutbildning eller sammanhållna

yrkesutbildningar till yrkesförare för persontransporter eller godstransporter.

För beräkning av årsstudieplats i första stycket 2 gäller det som anges i 28,

29, 30 eller 31 § i stället för det som anges i 2 kap. 2 § tredje stycket förord-
ningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

SFS 2016:1371

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

2

SFS 2016:1371

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

33 §

Ansökan ska göras gemensamt av de samverkande kommunerna. Av

ansökan ska det framgå

1. vilket eller vilka yrkesområden som ansökan avser,
2. hur många årsstudieplatser och verksamhetspoäng som utbildningen

sammanlagt ska omfatta,

3. att kommunerna sammantaget finansierar utbildning som motsvarar ut-

bildning enligt denna förordning av minst samma omfattning i årsstudieplat-
ser som ansökan avser,

4. att utbildningen inbegriper en möjlighet till validering om det finns

elever som behöver det,

5. en analys av kompetensbehovet hos den privata och offentliga arbets-

marknaden inom de samverkande kommunerna,

6. hur utbildningen har planerats och på vilket sätt den planerade utbild-

ningen svarar mot kompetensbehovet hos arbetsmarknaden inom de samver-
kande kommunerna,

7. skälen till att kommunerna gemensamt har prioriterat det eller de yrkes-

områden som ansökan avser, och

8. övriga uppgifter som följer av föreskrifter som meddelats med stöd av

40 §.

Av ansökan ska det också framgå hur arbetslivet i de samverkande kommu-

nerna har medverkat i planeringen av utbildningen samt hur den regionalt ut-
vecklingsansvariga aktören i det eller de län som kommunerna tillhör och
Arbetsförmedlingen har medverkat i planeringen av utbildningsutbudet.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)