SFS 2016:1372 Förordning om ändring i förordningen (2015:42) om statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling

161372.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:42) om
statsbidrag för handledare i läs- och
skrivutveckling;

utfärdad den 22 december 2016.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2015:42) om statsbi-

drag för handledare i läs- och skrivutveckling samt 1, 2, 4�6 och 8 §§ ska ha
följande lydelse.

Förordning om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och
skrivutveckling

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för hand-

ledare i språk-, läs- och skrivutveckling. Statsbidraget lämnas för handledare
som inom ramen för fortbildningen Läslyftet handleder lärare och förskol-
lärare som deltar i fortbildningen.

2 §

Handledningen syftar till att lärare och förskollärare ska utveckla under-

visningen för att bättre kunna stödja och förbättra barns språkliga och kom-
munikativa förmåga samt elevers läs- och skrivförmåga.

4 §

Statsbidrag får lämnas till huvudmän inom förskolan, förskoleklassen,

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan.

Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår) i sänder.

5 §

Statsbidrag lämnas för ersättning för lön med ett schablonbelopp för

handledare som

1. är anställda hos huvudmannen, och
2. på 10 eller 20 procent av heltid tjänstgör som handledare för lärare och

förskollärare i språk-, läs- och skrivutveckling inom ramen för fortbildningen
Läslyftet.

Schablonbeloppet ska motsvara 10 respektive 20 procent av en genomsnitt-

lig heltidslön för en lärare eller förskollärare.

6 §

Statsbidrag får lämnas bara för sådana legitimerade lärare och förskol-

lärare som huvudmannen utsett till handledare i språk-, läs- och skrivutveck-
ling och som

SFS 2016:1372

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

2

SFS 2016:1372

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

1. är behöriga att undervisa i ämnet svenska eller svenska som andraspråk

eller på annat sätt har tillägnat sig goda kunskaper i språkutvecklande arbets-
sätt,

2. har minst fyra års erfarenhet av att undervisa, och
3. har erfarenhet av och intresse för att utveckla undervisningen tillsam-

mans med andra förskollärare eller lärare.

8 §

Statsbidrag för en handledare i språk-, läs- och skrivutveckling enligt

denna förordning lämnas i högst fyra år.

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2017.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)