SFS 2016:1373 Förordning om ändring i förordningen (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

161373.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:404) om
statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan;

utfärdad den 22 december 2016.

Regeringen föreskriver att 1, 3, 4, 7 och 10 §§ förordningen (2015:404) om

statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för insatser

som syftar till att minska barngruppernas storlek i förskolan.

3 §

Statsbidrag lämnas till huvudmän i förskolan under förutsättning att

bidraget används för insatser för att minska barngruppernas storlek i försko-
lan.

Bidraget får även användas för att motverka en ökning av barngruppernas

storlek.

Huvudmannen ska prioritera barngrupper med barn som är högst två år den

31 december innevarande bidragsår.

4 §

Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk senast vid den tid-

punkt som verket bestämmer.

I ansökan ska det anges
1. en prognos för storleken på barngrupper vid den eller de förskoleenheter

som ansökan avser per den 15 oktober bidragsåret,

2. hur och när Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan

ska uppnås eller hur och när huvudmannens eget mål för en minskning av
barngruppernas storlek i förskolan ska uppnås, och

3. hur huvudmannen planerar att följa upp utvecklingen av barngruppernas

storlek.

7 §

Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det finns medel

för ska bidrag i första hand fördelas till huvudmän för förskolor i områden
med svåra förutsättningar där det behövs särskilda insatser för att höja utbild-
ningens kvalitet.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om ytterligare urvalsgrunder.

10 §

En mottagare av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalnings-

skyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

SFS 2016:1373

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

2

SFS 2016:1373

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål det har lämnats för,

4. sådan redovisning som avses i 9 § inte har lämnats, eller
5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.
Om den prognos som lämnats enligt 4 § andra stycket 1 om storleken på

barngrupper visar sig vara felaktig, är mottagaren inte återbetalningsskyldig
om mottagaren har gjort vad som rimligen kan krävas för att lämna en så kor-
rekt prognos som möjligt.

1. Denna förordning träder i kraft den 27 januari 2017.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som har beviljats

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)