SFS 2016:1374 Förordning om ändring i förordningen (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet

161374.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:1578) med
instruktion för Skolforskningsinstitutet;

utfärdad den 22 december 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:1578) med instruk-

tion för Skolforskningsinstitutet

dels att 2 § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 3, 5 och 6 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

Skolforskningsinstitutet ska bidra till att de verksamma inom skol-

väsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera under-
visningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt.
Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns och elevers utveck-
ling och lärande och till förbättrade kunskapsresultat för elever.

Skolforskningsinstitutet ska
1. validera forskningsresultat inom området med avseende på kvalitet och

relevans,

2. göra systematiska översikter och andra forskningssammanställningar

med god vetenskaplig kvalitet och presentera resultaten på ett sätt som är an-
vändbart för de verksamma inom skolväsendet,

3. sprida forskningsresultaten och göra dem tillgängliga för de verksamma

inom skolväsendet,

4. identifiera områden inom skolväsendet där relevant praktiknära forsk-

ning saknas,

5. utlysa medel för praktiknära forskning av högsta vetenskapliga kvalitet

inom de områden där relevant sådan forskning saknas, och

6. fördela medel till praktiknära forskning av högsta vetenskapliga kvalitet.

3 §

Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet.

All individbaserad information som myndigheten redovisar ska vara uppdelad
på kön, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.

5 §

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Skol-

forskningsnämnden.

Nämnden ska besluta vilka systematiska översikter som ska genomföras

enligt 1 § andra stycket 2. Nämnden ska också besluta om att utlysa medel för
praktiknära forskning enligt 1 § andra stycket 5.

Skolforskningsnämnden består av myndighetschefen, en ordförande och

högst nio andra ledamöter. Nämnden är beslutsför när en majoritet av leda-
möterna är närvarande.

SFS 2016:1374

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

2

SFS 2016:1374

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

6 §

Inom myndigheten finns ett vetenskapligt råd.

Rådet ska stödja institutet i det vetenskapliga arbetet med systematiska

översikter enligt 1 § andra stycket 2.

Rådet ska även besluta om fördelning av medel enligt 1 § andra stycket 6

till sådan forskning som Skolforskningsnämnden beslutat att utlysa enligt 5 §.

Vid behov ska rådet därutöver bistå myndigheten i andra frågor.
Det vetenskapliga rådet består av myndighetschefen, en ordförande och

högst nio andra ledamöter. Rådet är beslutsfört när en majoritet av leda-
möterna är närvarande.

Denna förordning träder i kraft den 17 januari 2017.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)