SFS 2016:1376 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

161376.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i järnvägslagen (2004:519);

utfärdad den 22 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att bilagan till järnvägslagen

(2004:519) ska ha följande lydelse.

Bilaga

2

Règles uniformes concernant l�"admission technique de matériel
ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF, appendice G à la
Convention)

Uniform Rules concerning the Technical Admission of Railway
Material used in International Traffic (ATMF, appendix G to the
Convention)

Enhetliga rättsregler för tekniskt godkännande av
järnvägsmateriel som används i internationell trafik (ATMF,
bihang G till fördraget)

1 Prop. 2015/16:194, bet. 2016/17:CU3, rskr. 2016/17:30.

2 Senaste lydelse 2015:339 (jfr 2015:351).

Article premier
Champ d�"application

Article 1
Scope

Artikel 1
Tillämpningsområde

Les présentes Régles
uniformes fixent la
procédure selon la-
quelle les véhicules
ferroviaires sont admis
à circuler ou à être uti-
lisés en trafic interna-
tional.

These Uniform Rules
lay down, for railway
vehicles, the procedure
for the admission to
circulation or use in in-
ternational traffic.

I dessa enhetliga rätts-
regler fastställs förfaran-
det för godkännande av
järnvägsfordon för nytt-
jande i internationell tra-
fik.

SFS 2016:1376

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

2

SFS 2016:1376

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

Article 3
Admission au trafic
international

Article 3
Admission to
international traffic

Artikel 3
Godkännande för
internationell trafik

§ 1 Pour circuler en
trafic international,
chaque véhicule ferro-
viaire doit être admis
conformément aux pré-
sentes Régles uni-
formes.

§ 1 Each railway ve-
hicle must, for circula-
tion in international
traffic, be admitted in
accordance with these
Uniform Rules.

§ 1 Varje järnvägsfor-
don måste för att få nytt-
jas i internationell trafik
vara godkänt i enlighet
med dessa enhetliga
rättsregler.

§ 2 L�"admission tech-
nique a pour but de
vérifier que les véhi-
cules ferroviaires ré-
pondent aux:

a) prescriptions de

construction contenues
dans les PTU,

b) prescriptions de

construction et
d�"équipement con-
tenues dans le RID,

c) conditions parti-

culières d�"admission
selon l�"article 7a.

§ 2 The technical ad-
mission shall have the
aim of ascertaining
whether the railway ve-
hicles satisfy

a) the construction

prescriptions contained
in the UTP,

b) the construction

and equipment pre-
scriptions contained in
RID,

c) the special condi-

tions of an admission
under Article 7a.

§ 2 Det tekniska god-
kännandet ska ha till
ändamål att kontrollera
att järnvägsfordonen
uppfyller

a) konstruktionsföre-

skrifterna i UTP:n,

b) konstruktions- och

utrustningsföreskrifterna
i RID,

c) de särskilda villko-

ren för godkännande en-
ligt artikel 7a.

§ 3 Les §§ 1 et 2 ainsi
que les articles suivants
s�"appliquent par ana-
logie à l�"admission
technique d�"éléments
de construction.

§ 3 §§ 1 and 2 as well
as the following articles
shall apply mutatis mu-
tandis to the technical
admission of elements
of construction.

§ 3 Vad som sägs i §§ 1
och 2 samt följande ar-
tiklar ska också tilläm-
pas på tekniskt godkän-
nande av komponenter.