SFS 2016:200 Lag om upphävande av lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten

160200.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (1977:729) om
Patentbesvärsrätten;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1977:729) om Patentbesvärs-

rätten ska upphöra att gälla.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Mål som vid ikraftträdandet handläggs i Patentbesvärsrätten och som rör

överklagande av beslut av Patent- och registreringsverket enligt namnlagen
(1982:670) och lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförord-
ningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden ska överlämnas till allmän
förvaltningsdomstol.

3. Övriga mål som vid ikraftträdandet handläggs i Patentbesvärsrätten ska

överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

SFS 2016:200

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016