SFS 2016:201 Lag om ändring i lagen (1978:152) om svensk domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m.

160201.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1978:152) om svensk domstols
behörighet i vissa mål på patenträttens område
m.m.;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1978:152) om svensk

domstols behörighet i vissa mål på patenträttens område m.m.

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 8 §, av följande lydelse.

1 §

Beträffande mål där talan förs mot sökande av ett europeiskt patent om

bättre rätt till den patentsökta uppfinningen i fråga om Sverige eller en annan
stat som är bunden av det till den europeiska patentkonventionen den 5 okto-
ber 1973 hörande erkännandeprotokollet gäller 2–6 och 8 §§. Med fördrags-
slutande stat avses i detta fall en stat som är bunden av nämnda protokoll.

8 §

Rätt domstol för ett mål som enligt denna lag får tas upp av svensk dom-

stol är Patent- och marknadsdomstolen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Mål som har inletts i Stockholms tingsrätt eller Svea hovrätt före ikraft-

trädandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive
Patent- och marknadsöverdomstolen.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för övriga mål som har inletts i

allmän domstol före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

SFS 2016:201

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016