SFS 2016:202 Lag om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

160202.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för
utländska kärande att ställa säkerhet för
rättegångskostnader;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1980:307) om skyldighet

för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader ska ha föl-
jande lydelse.

2 §

2

Säkerhet behöver inte ställas i

1. mål som handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbets-

tvister,

2. mål och ärenden vid mark- och miljödomstol enligt
� jordabalken,
� 21 kap. 1 § första stycket 2 miljöbalken som är ansökningsmål eller

21 kap. 1 § första stycket 5 miljöbalken som avser ersättning vid ingripande
av det allmänna,

� lagen (1933:269) om ägofred,
� lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m.,
� fastighetsbildningslagen (1970:988),
� rennäringslagen (1971:437),
� väglagen (1971:948),
� lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering,
� lagen (1972:114) med anledning av konventionen den 9 februari 1972

mellan Sverige och Norge om renbetning,

� expropriationslagen (1972:719),
� lagen (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i

skifteslag,

� ledningsrättslagen (1973:1144),
� anläggningslagen (1973:1149),
� lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter,
� bostadsförvaltningslagen (1977:792),
� lagen (1978:160) om vissa rörledningar,
� jordförvärvslagen (1979:230),
� skogsvårdslagen (1979:429),
� lagen (1985:139) om ersättning för intrång i enskild fiskerätt,
� lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2013:550.

SFS 2016:202

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

2

SFS 2016:202

� kulturmiljölagen (1988:950),
� minerallagen (1991:45),
� bostadsrättslagen (1991:614),
� lagen (1995:1649) om byggande av järnväg,
� ellagen (1997:857),
� lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anlägg-

ningar,

� naturgaslagen (2005:403), och
� plan- och bygglagen (2010:900),
3. växelmål och checkmål,
4. mål som har tagits upp efter offentlig stämning, och
5. mål vid förvaltningsdomstol.
Säkerhet behöver inte heller ställas i annat fall om talan väcks genom gen-

stämning.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Anders Olin
(Justitiedepartementet)