SFS 2016:203 Lag om ändring i namnlagen (1982:670)

160203.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i namnlagen (1982:670);

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om namnlagen (1982:670)2

dels att 43 § ska upphöra att gälla,
dels att 42 § ska ha följande lydelse.

42 §

Ett slutligt beslut av Patent- och registreringsverket får överklagas av

sökanden. Beslut som innebär att en ansökan bifalls trots att en invändning
har framställts får överklagas av den som har gjort invändningen. Återkallar
han eller hon sin talan får invändningen ändå prövas, om det finns särskilda
skäl.

Beslut som avses i första stycket får överklagas till den förvaltningsrätt

inom vars domkrets klaganden var folkbokförd vid tidpunkten för beslutet.
Om det inte finns någon sådan behörig domstol, överklagas beslutet till För-
valtningsrätten i Stockholm.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har avgjorts av

Patentbesvärsrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Lagen omtryckt 1982:1134.
Senaste lydelse av 43 § 2010:1459.

SFS 2016:203

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016