SFS 2016:203 Lag om ändring i namnlagen (1982:670)

160203.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i namnlagen (1982:670);

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om namnlagen (1982:670)2

dels att 43 § ska upphöra att gälla,
dels att 42 § ska ha följande lydelse.

42 §

Ett slutligt beslut av Patent- och registreringsverket får överklagas av

sökanden. Beslut som innebär att en ansökan bifalls trots att en invändning
har framställts får överklagas av den som har gjort invändningen. �&terkallar
han eller hon sin talan får invändningen ändå prövas, om det finns särskilda
skäl.

Beslut som avses i första stycket får överklagas till den förvaltningsrätt

inom vars domkrets klaganden var folkbokförd vid tidpunkten för beslutet.
Om det inte finns någon sådan behörig domstol, överklagas beslutet till För-
valtningsrätten i Stockholm.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har avgjorts av

Patentbesvärsrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Lagen omtryckt 1982:1134.
Senaste lydelse av 43 § 2010:1459.

SFS 2016:203

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016