SFS 2016:204 Lag om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

160204.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:292) om avtalsvillkor
mellan näringsidkare;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1984:292) om avtals-

villkor mellan näringsidkare

dels att 1 och 5 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 3 a, 5 a och 5 b §§, av följande

lydelse.

1 §

2

Om ett villkor som en näringsidkare ställer upp när han eller hon ingår

eller avser att ingå avtal med en annan näringsidkare är att anse som oskäligt
mot denne, får Patent- och marknadsdomstolen förbjuda näringsidkaren att i
fortsättningen ställa upp samma eller väsentligen samma villkor i liknande
fall. Ett sådant förbud får också riktas mot någon som är anställd hos närings-
idkaren eller mot någon annan som handlar på näringsidkarens vägnar.

Första stycket gäller även villkor som en myndighet eller ett annat offent-

ligt organ ställer upp för ett avtal med en näringsidkare enligt vilket han eller
hon ska tillhandahålla varor eller tjänster mot betalning.

3 a §

Om en sammanslutning av näringsidkare gör sannolikt att utgången i

målet kan ha betydande intresse för medlemmarna i sammanslutningen, får
domstolen efter ansökan av sammanslutningen tillåta att den, vid sidan av en
enskild part, medverkar i förfarandet och i samband med det åberopar bevis-
ning.

En ansökan om medverkan ska vara skriftlig och innehålla de skäl som den

grundas på.

Parterna ska beredas tillfälle att yttra sig över ansökan. Ansökan får inte bi-

fallas om parten på den sidan som ansökan om medverkan avser motsätter sig
detta.

5 §

3

Förbud ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehöv-

ligt.

En talan om utdömande av vite förs vid Patent- och marknadsdomstolen av

den som har ansökt om förbudet.

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2002:354.

3 Senaste lydelse 1985:220.

SFS 2016:204

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

2

SFS 2016:204

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

5 a §

Delgivning av domar och beslut som innefattar ett vitesföreläggande

får ske enligt 34–37 §§ delgivningslagen (2010:1932) endast om det med be-
aktande av vad som har framkommit i det enskilda delgivningsärendet eller
vid andra delgivningsförsök med delgivningsmottagaren finns anledning att
anta att han eller hon har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

5 b §

I mål enligt 1 § får rätten bestämma att vardera parten ska svara för

sina rättegångskostnader.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Mål som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före ikraftträdandet ska över-

lämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknads-
överdomstolen.

3. Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet ska handlägg-

ningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)