SFS 2016:206 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

160206.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 kap. 6 § lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

15 kap.

6 §

2

Ett beslut av Bolagsverket att skriva av en anmälan om registrering

eller att vägra registrering enligt 4 § andra stycket får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Detsamma gäller ett beslut av Bolagsverket som avses i
4 a §, 7 kap. 15 §, 8 kap. 2, 6, 9 eller 17 §, 11 kap. 18 §, 12 kap. 19 § eller
16 kap. 2 § samt beslut i ett tillståndsärende enligt 6 kap. 3, 4 eller 11 §,
8 kap. 3–5 §§, 10 kap. 14 § 2 eller 12 kap. 11 § eller beslut att vägra utfärda
ett intyg enligt 12 kap. 36 §. Ett beslut av Bolagsverket att vägra registrering
av en firma överklagas dock till Patent- och marknadsdomstolen. Ett över-
klagande ska ha kommit in inom två månader från dagen för beslutet.

Skatteverkets beslut enligt 12 kap. 13 § om hinder mot verkställande av

fusionsplan får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän

förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2016:108.

SFS 2016:206

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016