SFS 2016:207 Lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden

160207.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 5 § lagen (1991:1559) med

föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens om-
råden

2 ska ha följande lydelse.

2 kap.

5 §

3

Ett slutligt beslut av Patent- och registreringsverket i ett ärende om

utgivningsbevis får överklagas till allmän förvaltningsdomstol inom två
månader från dagen för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har avgjorts av

Patentbesvärsrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Lagen omtryckt 2002:911.

3 Senaste lydelse 2010:1404.

SFS 2016:207

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016