SFS 2016:208 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

160208.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:160) om utländska
filialer m.m.;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 § lagen (1992:160) om utländska

filialer m.m. ska ha följande lydelse.

27 §

2

En förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag får överklagas till

allmän förvaltningsdomstol. En förvaltningsmyndighets beslut att vägra
registrering av en firma överklagas dock till Patent- och marknadsdomstolen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän

förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2011:722.

SFS 2016:208

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016