SFS 2016:210 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

160210.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10

kap. 13 § stiftelselagen

(1994:1220) ska ha följande lydelse.

10 kap.

13 §

2

Registreringsmyndighetens beslut enligt denna lag och beslut av

Länsstyrelsen i Stockholms län enligt 12 § får överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol. Ett beslut av registreringsmyndigheten att vägra registrering av
en firma överklagas dock till Patent- och marknadsdomstolen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän

förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 1995:1360. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas
bort.

SFS 2016:210

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016