SFS 2016:212 Lag om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar

160212.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1927) om europeiska
ekonomiska intressegrupperingar;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § lagen (1994:1927) om euro-

peiska ekonomiska intressegrupperingar ska ha följande lydelse.

16 §

Registreringsmyndighetens beslut att skriva av en anmälan om regist-

rering eller att vägra registrering får överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol. Detsamma gäller beslut enligt 13 § tredje stycket och 15 §. Ett
beslut av registreringsmyndigheten att vägra registrering av en firma över-
klagas dock till Patent- och marknadsdomstolen. Ett överklagande ska ha
kommit in inom två månader från dagen för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän

förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

SFS 2016:212

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016