SFS 2016:216 Lag om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

160216.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för
vissa utländska konsumentmyndigheter och
konsumentorganisationer;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (2000:1175) om talerätt

för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer ska
ha följande lydelse.

5 §

2

Talan ska väckas vid

1. Patent- och marknadsdomstolen i fråga om förbud och ålägganden som

avses i marknadsföringslagen (2008:486), i fråga om förbud enligt lagen
(1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden och i fråga om utdö-
mande av vite,

2. Förvaltningsrätten i Stockholm i fråga om sådan särskild avgift som av-

ses i radio- och tv-lagen (2010:696).

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2010:726.

SFS 2016:216

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016