SFS 2016:217 Lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

160217.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:575) om europabolag;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:575) om

europabolag

dels att 32 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 33 §, av följande lydelse.

32 §

2

Bolagsverkets beslut att skriva av en anmälan om registrering eller att

vägra registrering får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma
gäller verkets beslut i ett tillståndsärende enligt 11 §, verkets beslut om att
vägra att utfärda ett intyg enligt 6 eller 15 § samt verkets beslut enligt 28 eller
31 §. Ett beslut av Bolagsverket att vägra registrering av en firma överklagas
dock till Patent- och marknadsdomstolen. Ett överklagande ska ha kommit in
inom två månader från dagen för beslutet.

Finansinspektionens beslut enligt 9 b § och Skatteverkets beslut om hinder

mot flyttning av säte enligt 11 a § får överklagas till allmän förvaltningsdom-
stol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

33 §

Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 29 § får överklagas till allmän

domstol i den ort där lednings- eller förvaltningsorganet har sitt säte. Ett be-
slut enligt 29 § första stycket får överklagas inom tre veckor från den dag då
bolaget fick del av beslutet. Ett beslut enligt 29 § andra stycket får överklagas
inom tre veckor från dagen för beslutet.

Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän

förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2013:734.

SFS 2016:217

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016