SFS 2016:218 Lag om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104)

160218.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104);

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 3 § och 10 kap. 12 § försäk-

ringsavtalslagen (2005:104) ska ha följande lydelse.

8 kap.

3 §

2

En talan om åläggande enligt 2 § väcks vid Patent- och marknadsdom-

stolen.

En sådan talan får väckas
1. i fråga om information som avses i 2 kap. 2 §, av näringsidkare som be-

rörs av marknadsföringen, och

2. i fråga om information som avses i 2 kap. 4�7 §§, av den näringsidkare

som har ingått avtal om försäkring med försäkringsbolaget.

Talan får också väckas av en sammanslutning av näringsidkare.
I mål om åläggande enligt 2 § gäller i övrigt de bestämmelser i marknads-

föringslagen (2008:486) som reglerar förfarandet i mål om åläggande att
lämna information enligt 24 § den lagen.

10 kap.

12 §

3

En talan om åläggande enligt 11 § väcks vid Patent- och marknads-

domstolen.

En sådan talan får väckas
1. i fråga om information som avses i 2 §, av näringsidkare som berörs av

marknadsföringen, och

2. i fråga om information som avses i 4�8 §§, av den näringsidkare som har

ingått avtal om försäkring med försäkringsbolaget.

Talan får också väckas av en sammanslutning av näringsidkare.
I mål om åläggande enligt 11 § gäller i övrigt de bestämmelser i marknads-

föringslagen (2008:486) som reglerar förfarandet i mål om åläggande att
lämna information enligt 24 § den lagen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2008:509.

3 Senaste lydelse 2008:509.

SFS 2016:218

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

2

SFS 2016:218

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)