SFS 2016:222 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

160222.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:595) om
europakooperativ;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2006:595) om euro-

pakooperativ

dels att 40 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 41 §, av följande lydelse.

40 §

2

Bolagsverkets beslut att skriva av en anmälan om registrering eller att

vägra registrering får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma
gäller verkets beslut i ett tillståndsärende enligt 16 §, verkets beslut om att
vägra utfärda ett intyg enligt 8 eller 20 § samt verkets beslut enligt 36 eller
39 §. Ett beslut av Bolagsverket att vägra registrering av en firma överklagas
dock till Patent- och marknadsdomstolen. Ett överklagande ska ha kommit in
inom två månader från dagen för beslutet.

Finansinspektionens beslut i ett ärende enligt 6 eller 13 § och Skatteverkets

beslut om hinder mot flyttning av säte enligt 16 a § får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

41 §

Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 37 § får överklagas till allmän

domstol i den ort där lednings- eller förvaltningsorganet har sitt säte. Ett be-
slut enligt 37 § första stycket får överklagas inom tre veckor från den dag då
europakooperativet fick del av beslutet. Ett beslut enligt 37 § andra stycket får
överklagas inom tre veckor från dagen för beslutet.

Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän

förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2013:733.

SFS 2016:222

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016