SFS 2016:224 Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

160224.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurrenslagen (2008:579);

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om konkurrenslagen

(2008:579)

2

dels att 3 kap. 26 § och 8 kap. 4�11 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 8 kap. 6 och 8 §§ ska utgå,
dels att 3 kap. 2, 3, 5, 15, 19, 21 och 32 §§, 4 kap. 13�16 och 21 §§, 5 kap.

3, 11, 18 och 20 §§, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1 och 2 §§ och 8 kap. 1�3 §§ ska ha föl-
jande lydelse,

dels att rubriken närmast före 8 kap. 1 § ska sättas närmast före 8 kap. 2 §,
dels att det närmast före 8 kap. 1 § ska införas en ny rubrik av följande ly-

delse.

3 kap.

2 §

Om Konkurrensverket i ett visst fall beslutar att inte meddela ett åläg-

gande enligt 1 §, får ett företag som berörs av överträdelsen väcka talan om
ett sådant åläggande. En sådan talerätt gäller dock inte i de fall verket har
tillämpat artikel 13 i rådets förordning (EG) nr 1/2003.

3 §

Om det finns särskilda skäl, får ett åläggande enligt 1 § meddelas för ti-

den till dess att frågan slutligt har avgjorts. Domstolen får meddela ett sådant
åläggande bara sedan rättegång inletts.

5 §

3

Domstolen får på talan av Konkurrensverket besluta att ett företag ska

betala en särskild avgift (konkurrensskadeavgift), om företaget eller någon
som handlar på dess vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har överträtt för-
buden i 2 kap. 1 eller 7 § eller i artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget.

Avgiften tillfaller staten.
Innan Konkurrensverket väcker talan om konkurrensskadeavgift mot ett fö-

retag, ska företaget ges tillfälle att yttra sig över verkets utkast till stämnings-
ansökan.

15 §

4

På ansökan av ett företag som anmäler en överträdelse av förbudet i

2 kap. 1 § eller i artikel 101 i EUF-fördraget ska Konkurrensverket i ett beslut

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse av 8 kap. 11 § 2013:113.

3 Senaste lydelse 2010:642.

4 Senaste lydelse 2010:642.

SFS 2016:224

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

2

SFS 2016:224

förklara om förutsättningarna för eftergift enligt 12 § första stycket är upp-
fyllda. Ett sådant beslut är bindande för verket och domstol i mål enligt 5 §.

19 §

Ett avgiftsföreläggande som har godkänts ska efter klagan undanröjas

under de förutsättningar som anges i 59 kap. 6 § första stycket rättegångsbal-
ken. Det som där sägs om strafföreläggande och den misstänkte gäller då i
stället avgiftsföreläggande respektive företag.

Den som vill klaga ska göra det skriftligen till Patent- och marknadsdom-

stolen inom ett år från det att föreläggandet godkändes. I mål om klagan på ett
avgiftsföreläggande är Konkurrensverket motpart.

Om ett avgiftsföreläggande har undanröjts, får företaget inte därefter åläg-

gas skyldighet att betala en högre konkurrensskadeavgift för samma överträ-
delse.

21 §

För att säkerställa ett anspråk på konkurrensskadeavgift får domstolen

besluta om kvarstad. I ett sådant fall gäller bestämmelserna i 15 kap. rätte-
gångsbalken om kvarstad för fordran.

32 §

5

Konkurrensverket får väcka talan om förbud enligt 27 § eller ompröv-

ning enligt 31 § andra stycket. En talan om omprövning av ett meddelat för-
bud får också väckas av den som förbudet riktar sig mot.

Om Konkurrensverket för ett visst fall beslutar att inte väcka en talan om

förbud enligt 27 §, får talan väckas av ett företag som berörs av förfarandet
eller av verksamheten.

4 kap.

13 §

Om Konkurrensverket inom den i 11 § angivna fristen har beslutat om

särskild undersökning, får verket väcka talan om förbud enligt 1 § eller åläg-
gande enligt 2 §.

Talan ska väckas inom tre månader från ett beslut om särskild undersök-

ning. Innan Konkurrensverket väcker talan, ska den som avses med talan ges
tillfälle att yttra sig över verkets utkast till stämningsansökan.

Om Konkurrensverket har beslutat att lämna en företagskoncentration utan

åtgärd, får talan enligt första stycket väckas endast om verkets beslut har
grundat sig på oriktig uppgift som lämnats av en part eller annan medver-
kande i koncentrationen.

14 §

På begäran av Konkurrensverket får Patent- och marknadsdomstolen

förlänga fristen i 13 § andra stycket med högst en månad i sänder, om par-
terna i koncentrationen samtycker. I de fall annan medverkande anmält kon-
centrationen enligt 7 § 2 krävs även dennes samtycke. Om koncentrationen
ägt rum på det sätt som anges i 3 § andra meningen, är förvärvarens samtycke
tillräckligt.

Om det finns synnerliga skäl, får fristen förlängas utan sådant samtycke

som anges i första stycket.

5 Senaste lydelse 2009:1280.

background image

3

SFS 2016:224

15 §

Ett förbud enligt 1 § eller ett åläggande enligt 2 § får inte meddelas se-

nare än sex månader efter det att talan väckts.

Den i första stycket angivna fristen får förlängas under samma förutsätt-

ningar som anges i 14 §. Ett förbud enligt 1 § eller ett åläggande enligt 2 § får
dock inte meddelas senare än två år efter det att företagskoncentrationen upp-
kom.

16 §

Om Patent- och marknadsdomstolens dom överklagas, ska Patent- och

marknadsöverdomstolen avgöra målet inom tre månader från det att tiden för
överklagande gick ut. Bestämmelserna i 15 § andra stycket gäller också för
Patent- och marknadsöverdomstolens prövning.

21 §

Ett förbud enligt 1 § eller ett åläggande enligt 2 § får omprövas, om det

finns anledning att upphäva eller mildra förbudet eller åläggandet därför att
detta inte längre behövs eller inte längre är lämpligt.

En talan om omprövning ska väckas av Konkurrensverket eller av någon

som berörs av avgörandet.

5 kap.

3 §

6

Patent- och marknadsdomstolen får på ansökan av Konkurrensverket

besluta att verket får genomföra en undersökning hos ett företag för att utreda
om det har överträtt förbuden i 2 kap. 1 eller 7 § eller i artikel 101 eller 102 i
EUF-fördraget, om

1. det finns anledning att anta att en överträdelse har skett,
2. företaget inte rättar sig efter ett åläggande enligt 1 § första stycket 1 eller

det annars finns risk för att bevis undanhålls eller förvanskas, och

3. vikten av att åtgärden vidtas är tillräckligt stor för att uppväga det intrång

eller annat men som åtgärden innebär för den som drabbas av åtgärden.

11 §

7

�&tgärder enligt 1 eller 6 § första stycket får inte avse en skriftlig hand-

ling

1. vars innehåll kan antas vara sådant att en advokat eller en advokats bi-

träde inte får höras som vittne om innehållet, och

2. som innehas av advokaten eller biträdet eller av den som tystnadsplikten

gäller till förmån för.

Om Konkurrensverket anser att en viss handling bör omfattas av en under-

sökning och den som åtgärden avser åberopar att handlingen är skyddad en-
ligt första stycket, ska handlingen omedelbart förseglas och skyndsamt över-
lämnas till Patent- och marknadsdomstolen av Konkurrensverket.

Domstolen ska utan dröjsmål pröva om handlingen ska omfattas av Kon-

kurrensverkets undersökning.

18 §

Frågor om förhandsgodkännande enligt artikel 21.3 i rådets förordning

(EG) nr 1/2003 prövas av Patent- och marknadsdomstolen på ansökan av
Konkurrensverket.

Om beslut om förhandsgodkännande meddelats enligt första stycket, gäller

bestämmelserna i 17 § om handräckning.

6 Senaste lydelse 2010:642.

7 Senaste lydelse 2015:402.

background image

4

SFS 2016:224

20 §

8

Efter en begäran av en myndighet i en stat med vilken Sverige har in-

gått en överenskommelse om rättslig hjälp i konkurrensärenden får Patent-
och marknadsdomstolen på ansökan av Konkurrensverket besluta att verket
får genomföra en undersökning hos ett företag eller någon annan för att bistå
den andra staten med att utreda om någon har överträtt den statens konkur-
rensregler, om

1. det som föreskrivs i 5 § 1�3 är uppfyllt, och
2. det förfarande som utreds är av ett slag som vid tillämpningen av denna

lag eller Europeiska unionens konkurrensregler skulle ha innefattat en över-
trädelse av förbuden i 2 kap. 1 eller 7 § eller i artikel 101 eller 102 i EUF-
fördraget, om något av dessa regelverk hade tillämpats på förfarandet.

I fall som avses i första stycket gäller bestämmelserna i 6�13 §§.

6 kap.

2 §

9

En talan om att döma ut vite som har förelagts med stöd av denna lag

förs av Konkurrensverket. I fråga om vite som har förelagts på talan av ett
företag får talan om att döma ut vitet föras även av det företaget.

7 kap.

1 §

Beslut av Konkurrensverket i följande frågor får överklagas till Patent-

och marknadsdomstolen:

1. åtgärder enligt 2 kap. 3 § andra stycket,
2. ålägganden som verket har meddelat enligt 3 kap. 1 § första stycket eller

3 §,

3. beslut enligt 3 kap. 4 § andra stycket,
4. förbud eller ålägganden enligt 4 kap. 12 § tredje stycket,
5. ålägganden enligt 5 kap. 1 §, och
6. återkallelser av undantag enligt artikel 29.2 i rådets förordning (EG) nr

1/2003.

Andra beslut av Konkurrensverket enligt denna lag får inte överklagas.

2 §

10

Beslut av Patent- och marknadsdomstolen i frågor som avses i 3 kap.

30 § och 4 kap. 17 § får överklagas särskilt.

8 kap.

Behörig domstol

1 §

11

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål om

1. åläggande som avses i 3 kap. 2 §,
2. konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 §,
3. kvarstad enligt 3 kap. 21 §,
4. skadestånd enligt 3 kap. 25 §,
5. förbud som avses i 3 kap. 27 och 31 §§ och 32 § andra stycket,

8 Senaste lydelse 2010:642.

9 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

10 Senaste lydelse 2009:1280. �ndringen innebär bl.a. att första och andra styckena tas
bort.

11 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

background image

5

SFS 2016:224

6. förbud eller åläggande som avses i 4 kap. 13, 17, 20 och 21 §§, och
7. utdömande av vite enligt 6 kap. 2 §.
En talan enligt första stycket 4 får även väckas vid en tingsrätt som är behö-

rig enligt 10 kap. rättegångsbalken.

2 §

12

Bestämmelserna i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning om sa-

ken inte är tillåten tillämpas i mål som avses i

� 3 kap. 2, 5, 27 och 31 §§ samt 32 § andra stycket,
� 3 kap. 21 § och 4 kap. 17 §, även om någon talan inte väckts, och
� 4 kap. 13 och 20 §§ samt 21 § andra stycket.
Bestämmelserna i lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas i ären-

den som inleds genom en ansökan till Patent- och marknadsdomstolen.

3 §

I mål om undanröjande av godkänt avgiftsföreläggande enligt 3 kap.

19 § tillämpas följande bestämmelser.

Vid handläggningen i Patent- och marknadsdomstolen tillämpas 52 kap. 2,

3 och 5�12 §§ rättegångsbalken. Bestämmelser som avser hovrätt gäller då i
stället för Patent- och marknadsdomstolen.

I fråga om överklagande av Patent- och marknadsdomstolens beslut med

anledning av klagan på avgiftsföreläggande gäller 49 och 52 kap. rättegångs-
balken. Det som där sägs om hovrätten gäller i stället Patent- och marknads-
överdomstolen.

Domstolen får besluta att ett avgiftsföreläggande tills vidare inte får verk-

ställas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Mål och ärenden som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före ikraftträdan-

det ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och
marknadsöverdomstolen.

3. Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet ska handlägg-

ningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

12 Senaste lydelse 2009:1280.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016