SFS 2016:225 Lag om ändring i lagen (2010:510) om lufttransporter

160225.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:510) om lufttransporter;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § lagen (2010:510) om luft-

transporter ska ha följande lydelse.

16 §

2

Ett lufttrafikföretag, dess agent eller en researrangör som vägrar per-

soner med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet transport i strid med ar-
tiklarna 3–4.2 i förordning (EG) nr 1107/2006 får åläggas att erbjuda trans-
porterna i fråga. Åläggandet får förenas med vite.

Ett lufttrafikföretag, dess agent eller en researrangör som erbjuder priser på

ett diskriminerande sätt i strid med artikel 23.2 i förordning (EG) nr
1008/2008 får förbjudas att göra det. Förbudet får förenas med vite.

En talan om åläggande enligt första stycket och förbud enligt andra stycket

väcks vid Patent- och marknadsdomstolen av Konsumentombudsmannen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2014:1349.

SFS 2016:225

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016