SFS 2016:226 Lag om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden

160226.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:1350) om
uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och
konkurrensförhållanden;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 och 5 §§ lagen (2010:1350) om

uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden ska ha
följande lydelse.

4 §

2

Ett åläggande enligt 1 § får förenas med vite. Detta gäller dock inte om

åläggandet riktar sig mot någon i dennes egenskap av upphandlande myndig-
het enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, upphandlande enhet
enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster eller upphandlande myndighet eller enhet enligt
lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

En talan om utdömande av vite som förelagts med stöd av denna lag förs av

Konkurrensverket vid Patent- och marknadsdomstolen.

5 §

Beslut av Konkurrensverket om åläggande enligt 1 § får överklagas till

Patent- och marknadsdomstolen. I fråga om rättegångskostnader tillämpas
31 kap. rättegångsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Mål och ärenden som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före ikraftträdan-

det ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och
marknadsöverdomstolen.

3. Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet ska handlägg-

ningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2012:475.

SFS 2016:226

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016