SFS 2016:228 Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)

160228.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i varumärkeslagen (2010:1877);

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om varumärkeslagen

(2010:1877)

dels att 3 kap. 20 § och 10 kap. 12 § ska upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 13, 14, 16, 19 och 21 §§, 8 kap. 3 §, 9 kap. 3 och 6 §§,

10 kap. 6, 10 och 11 §§ och rubrikerna närmast före 3 kap. 13 och 19 §§ ska
ha följande lydelse.

3 kap.

�verlämnande till domstol

13 §

Om innehavaren i rätt tid bestrider ansökan helt eller delvis, ska Pa-

tent- och registreringsverket underrätta sökanden om detta. Vill sökanden vid-
hålla sitt yrkande, kan han eller hon begära att ärendet eller, om bestridandet
avser endast en del av yrkandet, ärendet i den bestridda delen ska överlämnas
till domstol.

En begäran om överlämnande ska ha kommit in till Patent- och registre-

ringsverket inom en månad från den dag då underrättelsen om bestridandet
sändes till sökanden. I sin begäran ska sökanden ange de omständigheter och
de bevis som åberopas, samt ange vad som ska styrkas med varje bevis.
Sökanden ska samtidigt ge in de skriftliga bevis och andra handlingar som
åberopas.

Om sökanden har begärt överlämnande i rätt tid, ska Patent- och registre-

ringsverket överlämna ärendet till domstolen. Om sökanden inte har begärt
överlämnande i rätt tid, ska ärendet skrivas av i den del det är bestritt.

14 §

En underrättelse om att innehavaren har bestritt ansökan enligt 13 §

första stycket ska innehålla en upplysning om

1. att sökanden kan begära överlämnande till domstol,
2. inom vilken tid en sådan begäran ska ges in,
3. vad en sådan begäran ska innehålla, och
4. vad som i övrigt anges i 13 §.

16 §

Innehavaren av en registrering som hävts enligt 15 § får ansöka om

återvinning. En sådan ansökan ska ha kommit in till Patent- och registrerings-
verket inom en månad från dagen för beslutet.

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

SFS 2016:228

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

2

SFS 2016:228

Om innehavaren har ansökt om återvinning i rätt tid, ska Patent- och regist-

reringsverket överlämna ärendet till domstolen. I annat fall ska verket avvisa
ansökan.

Den fortsatta handläggningen i domstolen

19 §

Om ett ärende har överlämnats till domstolen, ska talan anses väckt när

ansökan om administrativ hävning kom in till Patent- och registreringsverket.
De handlingar som sökanden gett in ska anses som stämningsansökan. Stäm-
ning ska anses utfärdad när domstolen beslutar om målets handläggning.

21 §

2

Om ett ärende har överlämnats till domstolen ska käranden betala

föreskriven tilläggsavgift. I ett sådant fall ska det som anges i 42 kap. 3 och
4 §§ rättegångsbalken om ansökningsavgift gälla tilläggsavgiften.

Om ett mål där Patent- och registreringsverket har beslutat om hävning av-

visas av domstolen på grund av att tilläggsavgiften inte har betalats, ska dom-
stolen samtidigt undanröja Patent- och registreringsverkets beslut.

8 kap.

3 §

På yrkande av den som innehar ett varukännetecken enligt 1 kap. 6�

8 §§, eller av den som på grund av licens har rätt att utnyttja ett varukänne-
tecken, får domstolen vid vite förbjuda den som gör eller medverkar till varu-
märkesintrång att fortsätta med det.

Om käranden visar sannolika skäl för att varumärkesintrång, eller medver-

kan till intrång, förekommer och om det skäligen kan befaras att svaranden
genom att fortsätta intrånget, eller medverkan till det, förringar värdet av en-
samrätten till varukännetecknet, får domstolen meddela vitesförbud för tiden
till dess att målet slutligt har avgjorts eller något annat har beslutats. Innan ett
sådant förbud meddelas ska svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett
dröjsmål skulle medföra risk för skada.

Första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök eller förbere-

delse till intrång.

Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer säker-

het hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar käran-
den förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom eller henne
från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbal-
ken. Säkerheten ska prövas av domstolen, om den inte har godkänts av sva-
randen.

När målet avgörs ska domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt

andra stycket fortfarande ska bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller fjärde stycket samt i

fråga om handläggningen i högre domstol gäller rättegångsbalkens bestäm-
melser om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

En talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet.

2 Senaste lydelse 2014:253.

background image

3

SFS 2016:228

9 kap.

3 §

3

Om ett yrkande om informationsföreläggande riktar sig mot den som är

sökandens motpart i ett mål om intrång, ska bestämmelserna om rättegång
som gäller för det målet tillämpas. Ett beslut om informationsföreläggande får
överklagas särskilt.

Om yrkandet om informationsföreläggande riktar sig mot någon annan än

den som anges i första stycket, ska lagen (1996:242) om domstolsärenden till-
lämpas. Domstolen får bestämma att vardera parten ska svara för sina rätte-
gångskostnader.

En talan om utdömande av vite får föras av den som har ansökt om föreläg-

gandet.

6 §

4

Innan ett beslut om intrångsundersökning meddelas ska motparten ha

fått tillfälle att yttra sig. Domstolen får dock omedelbart meddela ett beslut
som gäller till dess att annat har beslutats, om ett dröjsmål skulle medföra risk
för att föremål eller handlingar som har betydelse för utredning om intrånget
skaffas undan, förstörs eller förvanskas.

I övrigt ska en fråga om intrångsundersökning som uppkommer då en rätte-

gång inte är inledd handläggas på samma sätt som om frågan uppkommit
under en rättegång.

10 kap.

6 §

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i

1. mål och ärenden enligt denna lag om de inte ska handläggas enligt lagen

(1974:371) om rättegången i arbetstvister, och

2. mål som avses i artikel 96 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om ge-

menskapsvarumärken.

Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av domstols behörighet i

fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol ska inte
tillämpas i fråga om ett yrkande om informationsföreläggande eller intrångs-
undersökning.

10 §

5

Ett slutligt beslut av Patent- och registreringsverket enligt denna lag

får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen inom två månader från da-
gen för beslutet.

Ett slutligt beslut i ett ärende om registrering av ett varumärke får överkla-

gas endast av sökanden. Detsamma gäller för ett slutligt beslut i ett ärende om
att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige.

Ett slutligt beslut med anledning av en invändning mot en registrering får

överklagas endast av innehavaren av varumärket och av invändaren. Ett slut-
ligt beslut med anledning av en invändning mot att en internationell varumär-
kesregistrering ska gälla i Sverige får överklagas endast av innehavaren av
den internationella varumärkesregistreringen och av invändaren.

Denna paragraf gäller inte beslut i ärenden om administrativ hävning av en

registrering.

3 �ndringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

4 �ndringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

5 �ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.

background image

4

SFS 2016:228

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

11 §

Ett beslut enligt 3 kap. 15 § om administrativ hävning av en registre-

ring av ett varumärke får inte överklagas. Detsamma gäller ett beslut om över-
lämnande till domstol eller avskrivning enligt 3 kap. 13 § tredje stycket.
Andra beslut i ärenden om administrativ hävning får överklagas till Patent-
och marknadsdomstolen inom tre veckor från dagen för beslutet. Beslut under
handläggningen av ett sådant ärende får inte överklagas särskilt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har avgjorts av

Patentbesvärsrätten före ikraftträdandet.

3. Mål och ärenden som har inletts i Stockholms tingsrätt eller Svea hovrätt

före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen re-
spektive Patent- och marknadsöverdomstolen.

4. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för övriga mål och ärenden som

har inletts i allmän domstol före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)