SFS 2016:230 Lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud

160230.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17, 18 och 31 §§ lagen (2014:836)

om näringsförbud ska ha följande lydelse.

17 §

Ett yrkande om näringsförbud enligt 7 § får framställas av Konkur-

rensverket.

Yrkandet får framställas i ett mål om konkurrensskadeavgift enligt 3 kap.

5 § konkurrenslagen (2008:579). Om inte något annat följer av denna lag, ska
bestämmelserna i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning om saken inte
är tillåten tillämpas. Vid omröstning i rätten gäller 29 kap. rättegångsbalken.

Om Konkurrensverket inte för talan om konkurrensskadeavgift, får verket i

stället framställa ett yrkande om näringsförbud genom ansökan till Patent-
och marknadsdomstolen.

18 §

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, ska ett sådant ärende om

näringsförbud som avses i 16 § och 17 § tredje stycket handläggas enligt la-
gen (1996:242) om domstolsärenden.

Tingsrätten eller Patent- och marknadsdomstolen ska hålla sammanträde,

om detta inte är uppenbart obehövligt.

Vid sammanträdet ska tingsrätten bestå av en lagfaren domare och tre

nämndemän. Ärendet ska avgöras i samma sammansättning. I fall som avses i
17 § tredje stycket ska Patent- och marknadsdomstolen vara sammansatt på
det sätt som anges i 4 kap. 8 § lagen (2016:188) om patent- och marknads-
domstolar.

Vid omröstning i rätten gäller 29 kap. rättegångsbalken.
Utöver vad som följer av lagen om domstolsärenden får rätten besluta om

nytt vitesföreläggande eller hämtning till rätten antingen omedelbart eller till
en senare dag, om den som ansökan riktas mot trots föreläggande om person-
lig inställelse inte inställer sig till sammanträdet eller inställer sig genom om-
bud.

31 §

I ärenden om upphävande av näringsförbud tillämpas 16 § första och

andra styckena, 17 § tredje stycket och 18 § tredje och fjärde styckena om an-
sökan om förbud.

Ett ärende om upphävande av näringsförbud ska tas upp av den domstol

som tidigare har handlagt målet eller ärendet om näringsförbud. Rör ärendet

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

SFS 2016:230

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

2

SFS 2016:230

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

inte upphävande av ett förbud enligt 7 §, får det även tas upp av rätten i den
ort där sökanden har sin hemvist, om rätten med hänsyn till utredningen, kost-
naderna och andra omständigheter finner det lämpligt.

I ärendet är den myndighet som har yrkat näringsförbud eller myndigheten

i den ort där sökanden har sin hemvist motpart till sökanden.

Ett ärende om upphävande av förbud får avgöras utan sammanträde, om

saken ändå kan utredas tillfredsställande.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Mål och ärenden enligt 7 § som har inletts i Stockholms tingsrätt före

ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för övriga mål och ärenden som

har inletts i allmän domstol före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)