SFS 2016:231 Lag om ändring i lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar

160231.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:1344) med
kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-,
fartygs- och busspassagerarförordningar;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (2014:1344) med kom-

pletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförord-
ningar ska ha följande lydelse.

5 §

Andra skyldigheter än att lämna information föreskrivs för järnvägsfö-

retag, biljettutfärdare, stationsförvaltare, researrangörer, transportörer, rese-
byråer och terminaloperatörer i

1. artiklarna 9.1–9.4, 18.3–18.5, 19, 22.1, 23, 24, 27 och 28 i tågpassage-

rarförordningen,

2. artiklarna 4, 7–8.4, 9.1, 10–13.2, 15.4 och 24 i fartygspassagerarförord-

ningen, och

3. artiklarna 4, 8, 9, 10.1, 10.3, 10.4, 11.1, 13–15, 17.3, 26 och 27 i

busspassagerarförordningen.

Den som inte fullgör en sådan skyldighet får åläggas att göra det. Åläggan-

det får förenas med vite. En talan om ett sådant åläggande väcks vid Patent-
och marknadsdomstolen av Konsumentombudsmannen.

I ett tillsynsärende om en skyldighet som avses i första stycket tillämpas

42–45 §§ marknadsföringslagen (2008:486) och det som i övrigt gäller enligt
den lagen vid tillämpning av de bestämmelserna.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

SFS 2016:231

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016