SFS 2016:232 Förordning om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa

160232.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa;

utfärdad den 10 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1979:291) om tolktaxa ska ha

följande lydelse.

1 §

1

Ersättning till en tolk vid allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol,

Arbetsdomstolen, arrendenämnd, hyresnämnd, åklagarmyndighet, Polismyn-
digheten, Säkerhetspolisen och Kronofogdemyndigheten ska betalas enligt
taxa. Taxan fastställs av Domstolsverket efter att �&klagarmyndigheten,
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kronofogdemyndigheten har getts
tillfälle att yttra sig.

Första stycket gäller inte ersättning för skriftlig översättning.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Anders Olin
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:688.

SFS 2016:232

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016