SFS 2016:232 Förordning om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa

160232.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1979:291) om tolktaxa;

utfärdad den 10 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1979:291) om tolktaxa ska ha

följande lydelse.

1 §

1

Ersättning till en tolk vid allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol,

Arbetsdomstolen, arrendenämnd, hyresnämnd, åklagarmyndighet, Polismyn-
digheten, Säkerhetspolisen och Kronofogdemyndigheten ska betalas enligt
taxa. Taxan fastställs av Domstolsverket efter att Åklagarmyndigheten,
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kronofogdemyndigheten har getts
tillfälle att yttra sig.

Första stycket gäller inte ersättning för skriftlig översättning.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Anders Olin
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:688.

SFS 2016:232

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016