SFS 2016:233 Förordning om ändring i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.

160233.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:805) om
ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.;

utfärdad den 10 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (1982:805) om ersättning av

allmänna medel till vittnen, m.m. ska ha följande lydelse.

6 §

1

Reseersättning, traktamente och ersättning för tidsspillan får tillerkän-

nas

1. vittne,
2. sådan sakkunnig vid allmän domstol som inte har utsetts av rätten,
3. målsägande som ska höras i brottmål i anledning av åklagarens talan,
4. vårdnadshavare eller annan som ska höras enligt 26 § lagen (1964:167)

med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och vårdnadshavare som
ska höras enligt 21 kap. 1 § rättegångsbalken,

5. den som förordnats till särskild personutredare enligt 3 § lagen

(1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. och som ska höras
vid allmän domstol,

6. förtroendeman enligt 4 § lagen om särskild personutredning i brottmål,

m.m. som ska höras vid allmän domstol,

7. den som ska höras under en förundersökning i brottmål eller enligt

23 kap. 3 § fjärde stycket rättegångsbalken,

8. den som, utan att vara part, ska höras enligt utlänningslagen (2005:716)

eller lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,

9. den som, utan att vara part, ska höras enligt lagen (1973:188) om ar-

rende- och hyresnämnder,

10. den som medverkar vid en utredning enligt 6 § lagen (1988:609) om

målsägandebiträde, 17 § rättshjälpslagen (1996:1619) eller 4 § lagen
(1996:1620) om offentligt biträde,

11. den som, utan att vara sökande, på kallelse av inskrivningsmyndigheten

har inställt sig för att höras vid ett lagfartssammanträde eller sammanträde en-
ligt 19 kap. 16 § jordabalken,

12. den som, utan att vara sökande, på kallelse av registermyndigheten har

inställt sig för att höras vid ett sammanträde enligt 2 kap. 21 § sjölagen
(1994:1009),

13. den som, utan att vara part, ska höras under en utredning som avses i

9 § andra stycket lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,

1 Senaste lydelse 2016:87.

SFS 2016:233

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

2

SFS 2016:233

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

14. den som, utan att vara part, ska höras inför Nämnden mot diskrimine-

ring enligt diskrimineringslagen (2008:567),

15. tredje man som ska höras inför Kronofogdemyndigheten enligt 2 kap.

11 § utsökningsbalken,

16. den som, utan att vara sökande, på kallelse av inskrivningsmyndigheten

har inställt sig för att höras vid ett sammanträde enligt 22 § förordningen
(2005:142) om inskrivning av rätt till luftfartyg.

Ersättning till vittne lämnas även i fall som avses i 36 kap. 8 § rättegångs-

balken.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Anders Olin
(Justitiedepartementet)