SFS 2016:234 Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

160234.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter
vid de allmänna domstolarna;

utfärdad den 10 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 1 och 4 a §§ och bilagan till förordningen

(1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna ska ha följande lydelse.

1 §

1

Denna förordning gäller avgifter för ansökningar (ansökningsavgifter)

och för kungörande i konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion
(kungörandeavgifter) vid allmän domstol. Den gäller också avgifter för mål
och ärenden som har överlämnats till allmän domstol från Kronofogdemyn-
digheten, Patent- och registreringsverket eller en registreringsmyndighet för
firma (tilläggsavgifter).

Avgiften ska tas ut av domstolen och betalas till staten i de mål och ärenden

och med de belopp som anges i en särskild avgiftslista (Bilaga).

I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt mil-

jöbalken finns särskilda bestämmelser om avgifter för mark- och miljödom-
stolarnas verksamhet.

4 a §

2

En tilläggsavgift ska betalas för ett mål eller ett ärende som har över-

lämnats till en domstol enligt 16 j eller 16 m § firmalagen (1974:156), 36 eller
54 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning eller
3 kap. 13 eller 16 § varumärkeslagen (2010:1877). Tilläggsavgiften ska beta-
las när målet eller ärendet har överlämnats till domstolen.

Bestämmelser om avvisning på grund av att tilläggsavgiften inte har beta-

lats finns i 16 r § firmalagen, 61 a § lagen om betalningsföreläggande och
handräckning samt 3 kap. 21 § varumärkeslagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Anders Olin
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:256.

2 Senaste lydelse 2014:256.

SFS 2016:234

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

2

SFS 2016:234

Bilaga

3

Avgiftslista

Ansökningsavgifter

Ansökningsavgift tas ut med nedan angivet belopp när någon inleder något av
följande.

Kategori A .............................................................................................. 900 kr

Allmänna domstolsärenden:
� adoption, vårdnad eller umgängesrätt,
� tillfällig åtgärd i fråga om vårdnad, boende, umgänge eller förmynderskap
enligt 8 § lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-
förordningen eller 5 § lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention,
� namn enligt namnlagen (1982:670),
� testamentsvittnesförhör,
� förordnande av boutredningsman, bodelningsförrättare eller skiftesman,
� tillstånd till försäljning m.m. enligt 7 kap. 8 § äktenskapsbalken eller 24 §
sambolagen (2003:376),
� beslut om särskild förvaltning enligt 9 kap. 8 § äktenskapsbalken,
� förordnande om rätt att bo kvar i det gemensamma hemmet enligt 18 kap.
2 § äktenskapsbalken eller 28 § sambolagen (2003:376),
� tillstånd till försäljning av fast egendom eller tomträtt enligt 19 kap. 13 §
ärvdabalken,
� förordnande enligt 3 eller 6 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt,
� tillstånd till fusion enligt 12 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska för-
eningar,
� likvidation och förordnande av likvidator enligt 25 kap. aktiebolagslagen
(2005:551), 11 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och 2 kap.
37 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag,
� entledigande av styrelseledamot eller förvaltare enligt 9 kap. 6 § stiftelse-
lagen (1994:1220),
� kraftlöshetsförklaring av fullmakt enligt 17 § lagen (1915:218) om avtal
och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område,
� förordnande enligt lagen (1929:145) om skiljemän,
� förordnande av sammanträdesledare enligt 7 och 20 §§ lagen (1973:1150)
om förvaltning av samfälligheter,
� blodundersökning enligt lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid
utredning av faderskap,
� sjöförklaring,
� entledigande av någon annan än sökanden från ett uppdrag som angetts
ovan,
� informationsföreläggande enligt 53 c § lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk, 57 c § patentlagen (1967:837), 35 c § mönster-
skyddslagen (1970:485), 18 b § firmalagen (1974:156), 9 c § lagen (1992:1685)
om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter, 9 kap. 5 a § växtförädlar-
rättslagen (1997:306) eller 9 kap. 1 § varumärkeslagen (2010:1877),

3 Senaste lydelse 2015:690.

background image

3

SFS 2016:234

� intagande i protokoll för framtida säkerhet, och
� verkställbarhetsförklaring enligt lagen (2011:860) om medling i vissa pri-
vaträttsliga tvister.

Mål i mark- och miljödomstol enligt lagen (2006:412) om allmänna vatten-
tjänster, om värdet av vad som yrkas inte uppenbart överstiger hälften av pris-
basbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken

�rende i mark- och miljödomstol för vilket avgift inte tas ut enligt 2 eller 3
kap. förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt mil-
jöbalken

Tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken ska tillämpas, in-
klusive tvistemål enligt förordningen (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007
om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande

�ktenskapsmål eller mål om underhåll enligt äktenskapsbalken och mål som
gäller faderskap, föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken, vårdnad om
barn, barns boende, umgänge med barn eller underhåll till barn, inklusive mål
som inleds genom en gemensam ansökan

För ett tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken tillämpas tas
ingen ny avgift ut om målet enligt rättens beslut ska handläggas enligt andra
bestämmelser.

Kategori B .......................................................................................... 2 800 kr

Annat tvistemål än sådant som angetts under kategori A

�rende som avser säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. rättegångsbalken

Enskilt åtal

Konkursärende

�rende om företagsrekonstruktion

Annat mål i mark- och miljödomstol än sådant som angetts under kategori A,
med undantag för mål om utdömande av vite efter särskild ansökan av myn-
dighet, mål om utdömande av tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen
(1987:10) och mål för vilket avgift tas ut enligt 2 eller 3 kap. förordningen
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Tilläggsavgifter

Tilläggsavgift tas ut med nedan angivet belopp när ett mål eller ärende har
överlämnats till domstol enligt följande.

Tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken ska tillämpas, efter
överlämnande från Kronofogdemyndigheten enligt 36 eller 54 § lagen
(1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning .................... 600 kr

background image

4

SFS 2016:234

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Annat tvistemål, efter överlämnande från Kronofogdemyndigheten enligt 36
eller 54 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning .......... 2 500 kr

Tvistemål om administrativ hävning av en registrerad firma, efter överläm-
nande av ärende från registreringsmyndighet enligt 16 j eller 16 m § firmala-
gen (1974:156) .................................................................................... 2 350 kr

Tvistemål om administrativ hävning av ett registrerat varumärke, efter över-
lämnande från Patent- och registreringsverket enligt 3 kap. 13 eller 16 § varu-
märkeslagen (2010:1877) .................................................................... 2 350 kr

Mål i mark- och miljödomstol enligt lagen (2006:412) om allmänna vatten-
tjänster, om värdet av vad som yrkas inte uppenbart överstiger hälften av pris-
basbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, efter överläm-
nande från Kronofogdemyndigheten enligt 36 eller 54 § lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning ............................................. 600 kr

Annat mål i mark- och miljödomstol enligt lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster, efter överlämnande från Kronofogdemyndigheten enligt 36
eller 54 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning .......... 2 500 kr

Kungörandeavgifter

Kungörandeavgift tas ut med nedan angivet belopp i följande ärenden.

Konkursärende .................................................................................... 3 000 kr

�rende om företagsrekonstruktion ..................................................... 3 000 kr