SFS 2016:237 Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

160237.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:379) med
hovrättsinstruktion;

utfärdad den 10 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 1, 19, 26, 37 och 43 §§ förordningen (1996:379)

med hovrättsinstruktion

1 ska ha följande lydelse.

1 §

2

I varje hovrätt finns en hovrättspresident. I hovrätterna finns också hov-

rättslagmän, hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning, hovrättsråd,
patentråd, tekniska råd, hovrättsassessorer, hovrättsfiskaler och andra an-
ställda.

Om inte något annat anges, ska det som föreskrivs i denna förordning om

hovrättsråd också tillämpas på hovrättsråd tillika vice ordförande på avdel-
ning.

19 §

3

När ett mål eller ärende ska föredras, görs detta av en lagfaren an-

ställd, ett patentråd eller ett tekniskt råd.

26 §

4

Plenum består av hovrättspresidenten som ordförande, hovrättslag-

männen, hovrättsråden, patentråden, de tekniska råden, hovrättsassessorerna
och de adjungerade ledamöter som har förordnats för minst sex månader samt
chefen för den administrativa enheten. I plenum ingår också sådana hovrätts-
lagmän och hovrättsråd tillika vice ordförande som är anställda av regeringen
för viss tid.

37 §

5

Bestämmelser om utnämning av hovrättspresident, hovrättslagman,

hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning, övriga hovrättsråd, patentråd
och tekniska råd finns i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie
domare.

Hovrätten ska anmäla till Domstolsverket när det finns en ledig anställning

som ordinarie domare som behöver tillsättas.

Om en hovrättslagman, ett hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning,

ett patentråd eller ett tekniskt råd har beviljats ledighet som beräknas vara
minst ett år i följd, anställs en vikarie genom beslut av regeringen efter förslag

1 Förordningen omtryckt 2001:984.

2 Senaste lydelse 2010:989.

3 Senaste lydelse 2010:989.

4 Senaste lydelse 2010:989.

5 Senaste lydelse 2010:1812.

SFS 2016:237

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

2

SFS 2016:237

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

av Domarnämnden. Detsamma gäller om en sådan domare ska anställas för en
begränsad tid för något annat än vikariatsändamål.

Vid tidsbegränsad anställning som vikarie för ordinarie domare gäller inte

5 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd.

43 §

6

Om en ledamot är ledig, ska han eller hon i första hand ersättas genom

att arbetsuppgifterna omfördelas.

När det gäller hovrättslagmän, hovrättsråd tillika vice ordförande på avdel-

ning, patentråd och tekniska råd får hovrätten anställa en vikarie om vikariatet
beräknas vara högst ett år i följd. Som ersättare eller vikarie för hovrättslag-
män eller hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning anlitas eller anställs
ett hovrättsråd. Som ersättare eller vikarie för patentråd anlitas eller anställs
ett patentråd. Som ersättare eller vikarie för tekniska råd anlitas eller anställs
ett tekniskt råd.

I stället för ett ledigt hovrättsråd tjänstgör en hovrättsassessor.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Anders Olin
(Justitiedepartementet)

6 Senaste lydelse 2010:989.