SFS 2016:238 Förordning om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion

160238.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:381) med
tingsrättsinstruktion;

utfärdad den 10 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 1, 29, 39 och 40 §§ förordningen (1996:381)

med tingsrättsinstruktion ska ha följande lydelse.

1 §

1

I varje tingsrätt finns en lagman som är administrativ chef för tingsrät-

ten. Lagmannen ansvarar för verksamheten och ska se till att den bedrivs
effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen samt att tingsrätten hushållar väl med sta-
tens medel.

I tingsrätterna finns också chefsrådmän, rådmän, patentråd, tekniska råd,

tingsfiskaler, tingsnotarier, beredningsjurister och andra anställda.

Om inte något annat anges, ska det som föreskrivs i denna förordning om

rådman också tillämpas på chefsrådman.

Med hovrätten avses i denna förordning den hovrätt som tingsrätten hör

under.

29 §

2

Plenum består av lagmannen som ordförande samt alla som är eller

har tidsbegränsad anställning som rådman, patentråd, tekniskt råd eller tings-
fiskal.

39 §

3

Bestämmelser om utnämning av lagman, chefsrådman, rådman, pa-

tentråd och tekniska råd finns i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie
domare.

Tingsrätten ska anmäla till Domstolsverket när det finns en ledig anställ-

ning som ordinarie domare som behöver tillsättas.

Om en ordinarie domare har beviljats ledighet som beräknas vara minst ett

år i följd, anställs en vikarie genom beslut av regeringen efter förslag av
Domarnämnden. Detsamma gäller om en sådan domare ska anställas för en
begränsad tid för något annat än vikariatsändamål.

Vid tidsbegränsad anställning som ordinarie domare gäller inte 5 § andra

stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd.

1 Senaste lydelse 2010:990.

2 Senaste lydelse 2010:990.

3 Senaste lydelse 2010:1813.

SFS 2016:238

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

2

SFS 2016:238

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

40 §

4

Tingsrätten utser vilka av de lagfarna domarna som ska tjänstgöra i

Patent- och marknadsdomstolen och mark- och miljödomstolen.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Anders Olin
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:990.