SFS 2016:239 Förordning om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)

160239.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i rättsinformationsförordningen
(1999:175);

utfärdad den 10 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 6 § rättsinformationsförordningen (1999:175)

ska ha följande lydelse.

6 §

1

Rättsinformationssystemet ska innehålla uppgifter om vägledande av-

göranden från Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, hovrätterna,
kammarrätterna, Mark- och miljööverdomstolen, Patent- och marknadsöver-
domstolen, Migrationsöverdomstolen och Arbetsdomstolen. Domstolarna
prövar själva om ett avgörande är att bedöma som vägledande.

Av uppgifterna ska det framgå vilken fråga som har prövats. Dessutom ska

domstol, målnummer eller annat liknande nummer och datum för avgörandet
anges. Uppgifterna får kompletteras med referat och avgöranden i fulltext.
Sådana kompletteringar får även innehålla underinstansernas avgöranden.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Cecilia Hegethorn Mogensen
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1990.

SFS 2016:239

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016