SFS 2016:240 Förordning om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

160240.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1117) med
instruktion för Konkurrensverket;

utfärdad den 10 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:1117) med instruktion

för Konkurrensverket ska ha följande lydelse.

4 §

1

Konkurrensverket ska utöver vad som följer av 3 §

1. uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i offentlig och privat

verksamhet och mot en effektiv offentlig upphandling, lämna förslag till kon-
kurrensutsättning och till regelreformering samt följa utvecklingen inom sitt
ansvarsområde,

2. fullgöra den övervakning och rapportering i fråga om detaljhandel med

alkohol som överenskommits mellan Sverige och Europeiska kommissionen,

3. avge yttranden enligt 23 § förordningen (2003:396) om elektronisk kom-

munikation,

4. samla in uppgifter för statistikändamål,
5. till Regeringskansliet årligen överlämna kopior av domar och slutliga

beslut som gäller tillämpningen av 16 kap. 14 § lagen (2007:1091) om offent-
lig upphandling och 16 kap. 14 § lagen (2007:1092) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster,

6. fullgöra de uppgifter som ska skötas av en nationell konkurrensmyndig-

het enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av
den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för
energi, och

7. inom ramen för sina uppgifter enligt 1 arbeta för att öka förutsättning-

arna för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:528.

SFS 2016:240

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016