SFS 2016:241 Förordning om ändring i konkurrensförordningen (2008:604)

160241.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i konkurrensförordningen (2008:604);

utfärdad den 10 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 4 och 6 §§ konkurrensförordningen (2008:604)

ska ha följande lydelse.

4 §

I rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om

tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget anges i
enskilda artiklar uppgifter som en nationell konkurrensmyndighet har. I den
mån motsvarande uppgifter enligt bestämmelser i konkurrenslagen
(2008:579) ges till Konkurrensverket eller allmän domstol är myndigheten
konkurrensmyndighet enligt den tillämpliga artikeln.

När det gäller sådana uppgifter som en nationell konkurrensmyndighet har

enligt enskilda artiklar i rådets förordning, och som saknar motsvarighet i
konkurrenslagen, ska Konkurrensverket vara konkurrensmyndighet.

6 §

1

När en allmän domstol meddelar en dom eller ett slutligt beslut som

gäller tillämpningen av artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt, ska en kopia av domen eller beslutet samma dag skickas
till Konkurrensverket. Konkurrensverket ska utan dröjsmål överlämna kopian
till Europeiska kommissionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:646.

SFS 2016:241

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016