SFS 2016:244 Lag om ändring i rättegångsbalken

160244.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 a § rättegångsbalken ska ha

följande lydelse.

1 kap.

3 a §

2

Vid huvudförhandling i tvistemål ska tingsrätten bestå av tre lagfarna

domare, om något annat inte är föreskrivet.

Rätten ska bestå av en lagfaren domare när huvudförhandlingen hålls i för-

enklad form.

I annat fall än som avses i andra stycket är rätten vid huvudförhandlingen

domför med en lagfaren domare om det med hänsyn till målets omfattning
och svårighetsgrad är tillräckligt att en domare sitter i rätten.

Om rätten består av tre lagfarna domare och någon av dessa får förhinder

sedan huvudförhandlingen har påbörjats, är rätten domför med två lagfarna
domare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:56, bet. 2015/16:JuU3, rskr. 2015/16:153.

2 Senaste lydelse 1989:656.

SFS 2016:244

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016