SFS 2016:245 Lag om ändring i äktenskapsbalken

160245.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 kap. 17 § äktenskapsbalken ska

ha följande lydelse.

14 kap.

17 §

2

Vid huvudförhandling i äktenskapsmål och mål om underhåll ska

tingsrätten bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän. Tingsrätten är
vid huvudförhandlingen dock domför med en lagfaren domare, om rätten an-
ser att det är tillräckligt att en domare sitter i rätten och parterna samtycker till
det eller målet är av enkel beskaffenhet. När huvudförhandlingen hålls i för-
enklad form ska tingsrätten bestå av en lagfaren domare. Dessa regler gäller
även för andra mål som handläggs i samma rättegång.

Om en av nämndemännen får förhinder sedan huvudförhandlingen har på-

börjats, är rätten domför med en lagfaren domare och två nämndemän.

Om det finns skäl för det, får antalet lagfarna domare utökas med en utöver

det som följer av första stycket första meningen. Detsamma gäller i fråga om
antalet nämndemän. Om någon eller några av ledamöterna får förhinder sedan
huvudförhandlingen har påbörjats, gäller andra stycket i fråga om domförhet.

När nämndemän ingår i tingsrätten, ska ordföranden vid överläggning re-

dogöra för omständigheterna i målet och innehållet i gällande rätt. Vid om-
röstning ska först ordföranden och därefter nämndemännen säga sin mening. I
övrigt gäller bestämmelserna i rättegångsbalken om överläggning och om-
röstning i tvistemål.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:56, bet. 2015/16:JuU3, rskr. 2015/16:153.

2 Senaste lydelse 1997:390.

SFS 2016:245

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016