SFS 2016:246 Lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

160246.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:921) om mark- och
miljödomstolar;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 4 § lagen (2010:921) om

mark- och miljödomstolar ska ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

2

I ett mål eller ärende där mark- och miljödomstolen är första instans

ska rätten vid huvudförhandling eller sammanträde bestå av en lagfaren
domare, som är rättens ordförande, och av ett tekniskt råd och två särskilda
ledamöter. En av de särskilda ledamöterna ska ha erfarenhet av sådana sakfrå-
gor som faller inom Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens, Bo-
verkets eller Lantmäteriets verksamhetsområde eller av vatten- och avlopps-
frågor. Den andra särskilda ledamoten ska ha erfarenhet av industriell, kom-
munal eller areell verksamhet, av sådana sakfrågor som faller inom nämnda
förvaltningsmyndigheters verksamhetsområden eller av vatten- och avlopps-
frågor. I stället för en av de särskilda ledamöterna får ytterligare en lagfaren
domare eller ett tekniskt råd ingå i rätten, om målets eller ärendets beskaffen-
het motiverar det.

Första stycket gäller också när ett mål eller ärende avgörs i sak utan huvud-

förhandling eller sammanträde om det inte med hänsyn till målets omfattning
och svårighetsgrad är tillräckligt att rätten består av ordföranden och ett tek-
niskt råd.

Utöver det som sägs i första stycket får ytterligare en eller två ledamöter

ingå i rätten. Om rätten utökas med två ledamöter ska den ena ledamoten vara
lagfaren domare och den andra tekniskt råd eller särskild ledamot.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:56, bet. 2015/16:JuU3, rskr. 2015/16:153.

2 Senaste lydelse 2015:686.

SFS 2016:246

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016