SFS 2016:248 Lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd

160248.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1982:80) om
anställningsskydd;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1982:80) om anställ-

ningsskydd

dels att 2�5 och 6 g §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 5 a�b §§, av följande lydelse.

2 §

3

Om det i en annan lag eller i en förordning som har meddelats med stöd

av en lag finns särskilda föreskrifter som avviker från denna lag, ska dessa
föreskrifter gälla.

Ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas

rättigheter enligt denna lag.

Genom ett kollektivavtal får det göras avvikelser från 5�6, 22 och 25�

27 §§. Om avtalet inte har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorga-
nisation, krävs dock att det mellan parterna i andra frågor gäller ett kollektiv-
avtal som har slutits eller godkänts av en sådan organisation eller att ett sådant
kollektivavtal tillfälligt inte gäller. Under samma förutsättning är det också
tillåtet att genom ett kollektivavtal bestämma den närmare beräkningen av
förmåner som avses i 12 §.

Genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central arbets-

tagarorganisation får det även göras avvikelser från 11, 15, 21, 28, 32, 33, 40
och 41 §§. Det är också tillåtet att genom ett sådant kollektivavtal göra avvi-
kelser

1. från 6 b�6 e §§ under förutsättning att avtalet inte innebär att mindre för-

månliga regler ska tillämpas för arbetstagarna än som följer av

� rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av

medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid över-
låtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter, i
den ursprungliga lydelsen, eller

� rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares

skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på
anställningsavtalet eller anställningsförhållandet, i den ursprungliga lydelsen,

2. från 30 a §, när det gäller besked enligt 15 §, och

1 Prop. 2015/16:62, bet. 2015/16:AU5, rskr. 2015/16:156.

2 Jfr rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete
undertecknat av EFS, UNICE och CEEP, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2006:440.

SFS 2016:248

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

2

SFS 2016:248

3. från 30, 30 a och 31 §§, när det gäller den lokala arbetstagarorganisatio-

nens rättigheter.

Avtal om avvikelser från 21 § får träffas även utanför kollektivavtalsförhål-

landen, om avtalet innebär att kollektivavtal som med stöd av fjärde stycket
har träffats för verksamhetsområdet ska tillämpas.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal enligt tredje eller fjärde

stycket får tillämpa avtalet även på arbetstagare som inte är medlemmar av
den avtalsslutande arbetstagarorganisationen men sysselsätts i arbete som av-
ses med avtalet.

3 §

4

Vid tillämpning av 5 a, 11, 15, 22, 25, 26 och 39 §§ gäller följande sär-

skilda bestämmelser om beräkning av anställningstid:

1. En arbetstagare som byter anställning genom att övergå från en arbets-

givare till en annan får i den senare anställningen tillgodoräkna sig också
tiden i den förra, om arbetsgivarna vid tidpunkten för övergången tillhör
samma koncern.

2. En arbetstagare som byter anställning i samband med att ett företag, en

verksamhet eller en del av en verksamhet övergår från en arbetsgivare till en
annan genom en sådan övergång som omfattas av 6 b § får tillgodoräkna sig
tiden hos den förra arbetsgivaren när anställningstid ska beräknas hos den
senare. Detta gäller även vid byte av anställning i samband med konkurs.

3. Om det sker flera sådana byten av anställning som avses i 1�2, får

arbetstagaren räkna samman anställningstiderna hos alla arbetsgivarna.

Arbetstagare som har fått återanställning enligt 25 § ska anses ha uppnått

den anställningstid som fordras för besked enligt 15 § och företrädesrätt enligt
25 §.

4 §

5

Anställningsavtal gäller tills vidare. Avtal om tidsbegränsad anställning

får dock träffas i de fall som anges i 5 och 6 §§. Träffas i annat fall ett sådant
avtal, kan arbetstagaren på det sätt som anges i 36 § få domstols förklaring att
avtalet ska gälla tills vidare.

Anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren

eller arbetstagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid. En tidsbegrän-
sad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens ut-
gång eller när arbetet är slutfört, om inte något annat har avtalats eller följer
av 5 a § eller 6 §. I 33 § finns särskilda regler om skyldighet att lämna anställ-
ningen vid 67 års ålder och i samband med att arbetstagaren får rätt till hel
sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken.

En arbetstagare får med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om

arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren.

I de fall som avses i 18 § kan en arbetsgivare genom avskedande avbryta

anställningen med omedelbar verkan.

Att arbetsgivaren i vissa fall är skyldig att informera och överlägga med

arbetstagaren och berörd arbetstagarorganisation samt att tillämpa ett visst
förfarande i samband med att ett anställningsavtal ingås eller upphör följer av
6, 8�10, 15, 16, 19, 20 och 28�33 §§.

4 Senaste lydelse 2007:389.

5 Senaste lydelse 2010:1230.

background image

3

SFS 2016:248

5 §

6

Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas

1. för allmän visstidsanställning,
2. för vikariat,
3. för säsongsarbete, och
4. när arbetstagaren har fyllt 67 år.

5 a §

7

En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när

en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställ-
ning i sammanlagt mer än två år

1. under en femårsperiod, eller
2. under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar

hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongs-
arbete och anställningarna följt på varandra.

En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från

den föregående anställningens slutdag.

Ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har

varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en
femårsperiod.

5 b §

För den som fyllt 67 år övergår inte en allmän visstidsanställning eller

ett vikariat till en tillsvidareanställning enligt 5 a §.

6 g §

8

Arbetsgivaren ska på begäran av en arbetstagare lämna skriftlig infor-

mation om arbetstagarens sammanlagda anställningstid. Arbetsgivaren ska på
begäran av en arbetstagare som är tidsbegränsat anställd enligt 5 § 1�3 lämna
skriftlig information om alla anställningar som har betydelse för tillämpning
av 5 a §. För varje sådan anställning ska den tidsbegränsade anställningens
form, tillträdesdag och slutdag anges.

Information enligt första stycket ska lämnas inom tre veckor från det att be-

gäran framställts. Vid beräkning av anställningstiden och vid bedömning av
vilka tidigare anställningar som omfattas av informationsskyldigheten ska
även anställningar enligt 3 § första stycket 1�3 beaktas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
2. För avtal om allmän visstidsanställning eller vikariat som har ingåtts före

ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser i fråga om övergång till tillsvidare-
anställning.

3. Vid beräkning av sammanlagd anställningstid och vid bedömningen av

om anställningar följt på varandra enligt 5 a § ska även anställningsavtal som
ingåtts före ikraftträdandet beaktas.

4. För anställningar som upphört före ikraftträdandet gäller 6 g § i den

äldre lydelsen.

6 Senaste lydelse 2007:391.

7 Tidigare 5 a § upphävd genom 2006:440.

8 Senaste lydelse 2006:440.

background image

4

SFS 2016:248

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)