SFS 2016:249 Lag om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete

160249.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i
husligt arbete;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1970:943) om arbetstid

m.m. i husligt arbete ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag är tillämplig på arbete som en arbetstagare utför i arbetsgiva-

rens hushåll. Lagen gäller dock inte om arbetstagaren är medlem av arbets-
givarens familj, utom i det fall arbetstagaren är personlig assistent enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

För arbetstagare som inte har fyllt 18 år gäller endast 11–14, 24 och 25 §§.
En överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som strider

mot denna lag är inte bindande för arbetstagaren.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:62, bet. 2015/16:AU5, rskr. 2015/16:156.

2 Senaste lydelse 2008:296.

SFS 2016:249

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016