SFS 2016:249 Lag om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete

160249.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i
husligt arbete;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1970:943) om arbetstid

m.m. i husligt arbete ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag är tillämplig på arbete som en arbetstagare utför i arbetsgiva-

rens hushåll. Lagen gäller dock inte om arbetstagaren är medlem av arbets-
givarens familj, utom i det fall arbetstagaren är personlig assistent enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

För arbetstagare som inte har fyllt 18 år gäller endast 11�14, 24 och 25 §§.
En överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som strider

mot denna lag är inte bindande för arbetstagaren.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:62, bet. 2015/16:AU5, rskr. 2015/16:156.

2 Senaste lydelse 2008:296.

SFS 2016:249

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016