SFS 2016:250 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

160250.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 10 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 7 § förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen ska ha följande lydelse.

2 kap.

7 §

1 Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter för fiskevården

och fiskets bedrivande som förbjuder eller begränsar

1. fisket med avseende på vilken fisk som får fångas,
2. användningen av fiskefartyg, fiskemetoder eller fiskeredskap, och
3. fiske inom vissa områden eller för vissa ändamål.
I fråga om fiske i andra vatten än havet och vattnen längs kusterna och

Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren samt Storsjön i Jämtland till första
definitiva vandringshindret, får föreskrifter enligt första stycket meddelas
endast för att skydda särskilt hotade arter eller stammar av nationellt intresse.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om tillstånd för

fiske av en viss art, inom ett visst område, med ett visst fiskefartyg eller med
användning av vissa redskap eller fiskemetoder.

Havs- och vattenmyndigheten får också meddela föreskrifter för fiskevår-

den och fiskets bedrivande som avser skyldighet att ta ombord och föra i land
fisk som har fångats, förbud mot att behålla fisk som fångats, bearbeta fisk
ombord, förvara fisk i sump eller omlasta, föra i land, föra in i landet eller
saluhålla fisk.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter för fiskets bedri-

vande som avser fördelning av fiskemöjligheter enligt artikel 16.6 och 16.7 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1380/2013 om den gemen-
samma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003
och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr
2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG. Havs- och
vattenmyndigheten får också meddela föreskrifter om hur sådana fiskemöjlig-
heter får överlåtas av en fiskelicensinnehavare till en annan under det år eller
den förvaltningsperiod då fiskemöjligheterna får användas.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

1 Senaste lydelse 2014:1061.

SFS 2016:250

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

2

SFS 2016:250

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)