SFS 2016:251 Förordning om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

160251.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:130) med
instruktion för Specialpedagogiska
skolmyndigheten;

utfärdad den 10 mars 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:130) med instruk-

tion för Specialpedagogiska skolmyndigheten

1

dels att 17 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 17 § ska utgå,
dels att 16 § ska ha följande lydelse.

16 §

Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv och perspekti-

vet mänskliga rättigheter i sin verksamhet. All individbaserad information
som myndigheten redovisar ska vara uppdelad på kön, om det inte finns sär-
skilda skäl som talar emot detta.

Myndigheten ska också i sin verksamhet analysera konsekvenserna för

barn och då ta särskild hänsyn till barnets bästa enligt Förenta nationernas
konvention om barnets rättigheter.

Myndigheten ska i sin verksamhet samråda med de organisationer som

företräder personer med funktionsnedsättning.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av 17 § 2014:1576.

SFS 2016:251

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016