SFS 2016:255 Lag om ändring i lagen (1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat

160255.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1959:590) om
gränstullsamarbete med annan stat;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1959:590) om gränstull-

samarbete med annan stat ska ha följande lydelse.

1 §

2

Regeringen får, efter avtal med annan stat, föreskriva att 2–13 §§ helt

eller delvis ska tillämpas för samarbete i fråga om tullkontroll och tullklare-
ring av trafik mellan Sverige och den andra staten (gränstullsamarbete).

Med tullklarering förstås i denna lag Tullverkets åtgärder i fråga om en

vara som hänförts till ett tullförfarande eller återexporteras och motsvarande
åtgärder av tullmyndighet i den andra staten.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse 1975:686.

SFS 2016:255

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016