SFS 2016:256 Lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

160256.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:266) om skatt på
annonser och reklam;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 och 33 §§ lagen (1972:266) om

skatt på annonser och reklam

2 ska ha följande lydelse.

26 §

3

Skyldig att betala reklamskatt för import från tredjeland av annons-

blad som har getts ut i sådant land är den som med anledning av importen är
skyldig att betala tull för annonsbladen eller skulle ha varit skyldig att göra
detta om annonsbladen hade varit tullbelagda.

För den som är skattskyldig enligt första stycket inträder skattskyldigheten

vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder
eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat.

Skatt enligt första stycket ska betalas till Tullverket.
Reklamskatt vid import tas ut med 8 procent av beskattningsvärdet.

Beskattningsvärdet utgörs av varans värde för tulländamål bestämt enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober
2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

33 §

4

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteför-

farandelagen (2011:1244).

För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253).

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Lagen omtryckt 1984:156.

3 Senaste lydelse 2011:280. Ändringen innebär bl.a. att andra och fjärde styckena tas
bort.

4 Senaste lydelse 2011:1305.

SFS 2016:256

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016