SFS 2016:257 Lag om ändring i lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.

160257.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1979:1088) om
gränsövervakningen i krig m.m.;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (1979:1088) om gräns-

övervakningen i krig m.m. ska ha följande lydelse.

6 §

2

För ändamål som avses med den samordnade gränsövervakningen får

den som tillhör gränsövervakningspersonalen (gränsövervakningsman)

1. anmoda resande eller annan person att visa pass eller annan legitima-

tionshandling samt att i övrigt lämna de upplysningar och förete de hand-
lingar som bedöms nödvändiga för övervakningsverksamheten,

2. kontrollera varutrafik samt undersöka transportmedel och lagerlokal

eller annat utrymme som används i samband med varutrafiken med samma
befogenheter som vid tullkontroll tillkommer tulltjänsteman enligt tullagen
(2016:253) och med stöd därav meddelade bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse 2000:1284.

SFS 2016:257

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016