SFS 2016:258 Lag om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter

160258.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1985:146) om avräkning vid
återbetalning av skatter och avgifter;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1985:146) om avräkning

vid återbetalning av skatter och avgifter ska ha följande lydelse.

1 §

2

Avräkning enligt denna lag ska göras från belopp som återbetalas eller

annars utbetalas på grund av bestämmelse i

1. skatteförfarandelagen (2011:1244),
2. 10 kap. 1�4 §§ mervärdesskattelagen (1994:200),
3. lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,
4. lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alko-

holvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

5. tullagstiftningen enligt 1 kap. 3 § tullagen (2016:253), eller
6. lagen (1972:435) om överlastavgift.
Vad som sagts i första stycket 1 gäller inte utbetalning enligt 9 kap. 1 §

lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Avräkning ska också göras vid återbetalning av belopp som tagits ut som

förrättningskostnad vid indrivning av en sådan fordran som avses i 2 § första
meningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om belopp som återbetalas

eller annars utbetalas på grund av en bestämmelse i tullagen (2000:1281).

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse 2011:1321.

SFS 2016:258

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016