SFS 2016:259 Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

160259.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i strålskyddslagen (1988:220);

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 25 § strålskyddslagen (1988:220)

ska ha följande lydelse.

25 §

2

Den som inte har tillstånd för införsel när det krävs enligt 20 eller 21 §

får endast efter medgivande av regeringen eller den myndighet som reger-
ingen bestämmer ta hand om ett radioaktivt ämne eller en teknisk anordning
med tillämpning av ett förenklat förfarande som är förenligt med sådan tullag-
stiftning som anges i 1 kap. 3 § tullagen (2016:253). I övrigt gäller lagen
(1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor,
m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse 2000:1287.

SFS 2016:259

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016