SFS 2016:263 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

160263.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från
skatt vid import, m.m.;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1551) om frihet

från skatt vid import, m.m.

2

dels att 2 kap. 12 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 5 §, 2 kap. 2, 5 och 11 §§, 3 kap. 9 § och 4 kap. 1 § ska ha

följande lydelse.

1 kap.

5 §

3

Uttryck som används i denna lag har samma innebörd som i tullagen

(2016:253).

2 kap.

2 §

4

Frihet från skatt vid import ska, om inte annat följer av 3 §, medges för

en vara som övergår till fri omsättning under sådana omständigheter som för
en tullpliktig vara medför tullbefrielse enligt rådets förordning (EG) nr
1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssys-
tem för tullbefrielse (kodifierad version), lagen (1994:1547) om tullfrihet
m.m. eller föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen eller lagen.

Första stycket tillämpas också för en vara som får föras in tullfritt enligt

internationella överenskommelser om gränsöverskridande renbetning mellan
Sverige och Norge.

Frihet från skatt vid import ska medges även i de fall som anges i 3 a, 4 och

5–9 §§ samt i 3 kap.

Frihet från skatt ska medges även när förutsättningar för hel frihet från tull

vid tillfällig införsel föreligger.

5 §

5

Frihet från skatt ska medges för unionsvaror som efter att ha förts ut

från EU till tredjeland förs in till Sverige av den som fört ut dem utan att de
har bearbetats under tiden de varit utförda från EU.

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse av 2 kap. 12 § 1999:426.

3 Senaste lydelse 2000:1296.

4 Senaste lydelse 2010:1893.

5 Senaste lydelse 2011:284.

SFS 2016:263

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

2

SFS 2016:263

Frihet från skatt enligt första stycket medges endast om varorna omfattas

av tullbefrielse enligt artiklarna 203–205 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tull-
kodex för unionen. Varor som är tullfria enligt rådets förordning (EEG) nr
2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om
Gemensamma tulltaxan ska behandlas som om de varit tullbelagda.

Frihet från skatt enligt första stycket medges inte
– om den tidigare utförseln av varorna har medfört en rätt till återbetalning

av skatt eller

– om varorna annars inte har blivit belagda med skatt på grund av den tidi-

gare utförseln.

Vad som anges i tredje stycket gäller dock inte om ett köp har gått åter och

varorna återinförs av säljaren eller överlämnas till säljaren i omedelbar anslut-
ning till återinförseln.

I mervärdesskattelagen (1994:200) finns särskilda bestämmelser om under-

laget för beräkning av mervärdesskatt vid återinförsel av varor som bearbetats
i tredje land.

11 §

Vad som i övrigt sägs om tullfrihet i förordning (EG) nr 1186/2009,

lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och föreskrifter som har medelats med
stöd av förordningen eller lagen ska gälla även i fråga om frihet från skatt vid
import.

3 kap.

9 §

6

Av artikel 41 i förordning (EG) nr 1186/2009 framgår att om frihet från

skatt medges enligt bestämmelserna i detta kapitel, ska även frihet från tull
medges.

4 kap.

1 §

7

Tull och skatt för varor som medförs av en resande eller som skickas av

en privatperson i en försändelse till en annan privatperson får tas ut med be-
lopp som anges i 3 § i stället för den tull och skatt som annars skulle ha tagits
ut om

1. importen inte har kommersiell karaktär,
2. värdet av varorna ligger under den beloppsgräns för schablonberäkning

av tull i vissa fall som anges i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den
23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma
tulltaxan, och

3. den som ska betala tullen och skatten inte begär, när varorna deklareras

för övergång till fri omsättning, att denna bestämmelse inte ska tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

6 Senaste lydelse 2008:1413.

7 Senaste lydelse 2000:1296.

background image

3

SFS 2016:263

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016